Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

Katarzyna Adamowicz, Ewa Janas

25 lipca 2023

Rzeczpospolita: Prostsze rozliczenia dzięki Slim VAT 3

komentarz

Podatki

Nowe przepisy, które obowiązują od 1 lipca, zliberalizowały zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Niektóre zmiany zostały poniekąd wymuszone przez przedsiębiorców.

Jedną z wprowadzonych zmian jest liberalizacja przepisów określających zasady szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych. Można śmiało powiedzieć, że przepisy dotyczące tego zagadnienia nie zaczęły jeszcze dobrze funkcjonować, ponieważ obowiązują dopiero od 1 stycznia 2022 r., a już wprowadzona została ich nowelizacja.

Głównym celem wprowadzenia szybszego zwrotu VAT, tj. w terminie 15 dni, była popularyzacja obrotu bezgotówkowego. Jednak warunki, które należało dodatkowo spełnić, takie jak m.in. wykorzystywanie co najmniej rok wyłącznie kasy online lub wirtualnej do rejestracji swojej sprzedaży oraz osiągnięcie progu sprzedaży w wysokości 50 tys. zł brutto za każdy okres rozliczeniowy, sprawiały wielu podatnikom trudności, a niekiedy wręcz uniemożliwiały skorzystanie z preferencji.

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, wprowadzona zmiana zasad otrzymania szybszego zwrotu uwzględnia informacje pozyskane po pierwszych miesiącach funkcjonowania preferencji oraz postulaty płynące w tym zakresie ze środowiska przedsiębiorców.

 

Szybszy zwrot

Urząd skarbowy jest obowiązany do zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku. Preferencja ma zastosowanie również w przypadku złożenia korekty deklaracji – przed lub po upływie terminu do złożenia deklaracji.

Podatnik może skorzystać z szybszego zwrotu jedynie w przypadku łącznego spełnienia zasad wynikających z art. 87 ust. 6e ustawy o VAT, które w ramach pakietu Slim VAT 3 zostały częściowo zliberalizowane.

Pierwsza zmiana dotyczy obniżenia z 12 miesięcy do sześciu miesięcy okresu, który jest weryfikowany dla ustalenia łącznej wartości sprzedaży wraz podatkiem, zaewidencjonowanej przez podatnika za pomocą kas rejestrujących. Zmniejszona została również wysokość minimalnego progu sprzedaży – z 50 tys. zł do 40 tys. zł, który podatnik musi osiągnąć za każdy okres rozliczeniowy.

Dodatkowo wprowadzono dwie tymczasowe zmiany – obowiązujące w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. – które umożliwiają podatnikom skorzystanie z szybszego zwrotu VAT. Podatnik ma zatem prawo do szybszego zwrotu, pod warunkiem że:

  • udział procentowy łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży brutto, nie był niższy niż 70 proc. (po okresie dwóch lat wzrośnie do 80 proc.),
  • udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych z tytułu sprzedaży brutto, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 55 proc. (po okresie dwóch lat wzrośnie do 80 proc.).

W ramach Slim VAT 3, dodano również przepisy określające terminy wnoszenia zażaleń na postanowienie o przedłużeniu terminu szybszego zwrotu VAT oraz odwołań od decyzji o odmowie dokonania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Terminy te wynoszą odpowiednio 17 i 24 dni od dnia doręczenia tego postanowienia lub decyzji.

 

Środki na rachunku VAT

Pakiet Slim VAT 3 zmienił również przepisy dotyczące możliwości przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Wykorzystanie środków znajdujących się na rachunku VAT zostało ściśle określone przez ustawodawcę w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.).

Do tej pory podatnik ze zgromadzonych środków na rachunku VAT mógł regulować należności takie m.in. jak CIT, PIT oraz zaliczki na te podatki czy podatek akcyzowy. W wyniku zmian wprowadzonych przez Slim VAT 3 rozszerzono enumeratywny katalog, umożliwiając regulowanie należności także z tytułu:

  • podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetek za zwłokę w podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatku od sprzedaży detalicznej oraz odsetek za zwłokę w podatku od sprzedaży detalicznej,
  • opłaty od środków spożywczych oraz dodatkowej opłaty, tzw. podatku cukrowego,
  • zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji oraz odsetek za zwłokę w podatku od wartości sprzedanej produkcji,
  • podatku tonażowego oraz odsetek za zwłokę w podatku tonażowym,
  • tzw. podatku od „małpek”.

Dodatkowa zmiana dotyczy przekazywania zgromadzonych środków w ramach grupy VAT. Została wprowadzona możliwość przekazania środków na rachunek przedstawiciela grupy, celem zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków.

Źródło: https://www.rp.pl/podatki/art38765321-prostsze-rozliczenia-dzieki-slim-vat-3

Katarzyna Adamowicz, Ewa Janas

25 lipca 2023

Mogą Cię zainteresować:

TAX ALTO WHT

Podatki

21 czerwca 2024

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski

Wymóg dochowania niedookreślonej „należytej staranności” stanowiący przesłankę ku temu, aby płatnik nie musiał pobierać podatku au...

Czytaj dalej
Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski
ESG ALTO webinar

Podatki

21 czerwca 2024

[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i coraz bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ESG, mamy p...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną