Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

15 stycznia 2024

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Wyzwania podatkowe dla zakładów ubezpieczeń na 2024 r.

komentarz

Podatki

Rok 2024 jak każdy kolejny niesie ze sobą nowe wyzwania dla podatników. Dobrą informacją jest to, że z uwagi na upływ kadencji parlamentu, w 2023 r. nie została uchwalona duża nowelizacja przepisów podatkowych, do czego ustawodawca przyzwyczajał nas w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że brak jest kwestii podatkowych nad którymi należy się pochylić. W trakcie zeszłego roku pojawiły się pomniejsze nowelizacje, dodatkowo część wcześniej wprowadzonych zmian przepisów została odroczona i wchodzi w życie w 2024 r.

Na początku roku warto więc usystematyzować zagadnienia podatkowe (znane na ten moment), które w tym roku wystąpią oraz zaplanować związane z tym prace.

 

KSeF

Krajowy System e-Faktur będzie scentralizowanym systemem elektronicznym, który ma służyć do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Wdrożenie KSeF jest tematem, nad którym bardzo intensywnie pracują wszyscy podatnicy objęci tym obowiązkiem. Dostosowanie do nowych regulacji wymaga bowiem szeroko zakrojonych zmian systemowych w całej organizacji. Czasu na wdrożenie pozostało już niewiele i wszystko musi być gotowe do 1 lipca 2024 r., więc pierwsza połowa roku jest koniecznym czasem na zintensyfikowanie prac w tym zakresie.

Z perspektywy zakładów ubezpieczeń istotna jest informacja, że aktualnie procedowane jest rozporządzenie, które wyłącza obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych m. in. w odniesieniu do zwolnionych z VAT usług ubezpieczeniowych oraz w odniesieniu do innych rodzajów usług finansowych zwolnionych z opodatkowania na gruncie ustawy o VAT.

 

JPK_KR

Od 1 stycznia 2025 r. duzi podatnicy CIT będą zobowiązani do elektronicznego przesyłania administracji skarbowej ksiąg rachunkowych w formie ustrukturyzowanej. Obowiązek obejmie również większość zakładów ubezpieczeń, które spełniają definicję dużego podatnika. Aktualnie procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w którym określony zostanie zakres danych, o które będą musiały zostać uzupełnione księgi. Projekt rozporządzenia przewiduje m.in. załącznik, zawierający szczególne znaczniki identyfikujące konta rachunkowe dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Księgi prowadzone przez zakłady ubezpieczeń będą więc musiały zostać uzupełnione również o znaczniki przewidziane w treści załącznika.

Żeby skutecznie wygenerować i przekazać organom skarbowym plik odpowiadający wymaganiom opracowanym przez Ministerstwo Finansów, niezbędne będzie przeprowadzenie prac zmierzających do dostosowania systemów księgowych. Będzie to wiązało się z dodatkowymi wydatkami na przeprowadzenie projektów, w które będzie trzeba zaangażować zarówno zasoby IT, jak i zasoby księgowe.

 

Podatek od przerzuconych dochodów

Dużymi krokami zbliża się czas rocznego rozliczenia CIT za 2023 r. w ramach którego podatnicy już po raz drugi będą musieli weryfikować, czy są zobowiązani do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów. Jest to szczególny rodzaj podatku przewidziany w ustawie o CIT, w przypadku, którego podstawą opodatkowania są różnego rodzaju koszty ponoszone na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, w tym w szczególności koszty usług niematerialnych.

Ustalenie, czy określone kategorie kosztów stanowią przerzucone dochody generujące obowiązek zapłaty dodatkowego podatku jest dużym wyzwaniem dla podatników i nakłada na nich liczne dodatkowe obowiązki weryfikacyjne, dotyczące ponoszonych kosztów oraz statusu podmiotów powiązanych.

Pierwszy raz podatnicy ustalali podatek od przerzuconych dochodów w rozliczeniu za 2022 r. co było szczególnie dużym wyzwaniem z uwagi na skomplikowane, niejednoznaczne przepisy wprowadzone przez Polski Ład. Praktyka pokazała, że w skali kraju niewielka ilość podatników wykazała w swoich zeznaniach oraz zapłaciła ten podatek za 2022 r.

W rozliczeniu za 2023 r. podatnicy zastosują znowelizowane przepisy o podatku od przerzuconych dochodów, które w dużym stopniu zostały doprecyzowane. Dodatkową wskazówką przy rozliczeniu będą wydane w czerwcu 2023 r. objaśnienia, które zawierają odpowiedzi na część wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów.

 

Podatek minimalny

2024 r. jest pierwszym rokiem, w którym obowiązują przepisy dotyczące tzw. podatku minimalnego. Jest to szczególny rodzaj daniny nakładany na podatników, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli stratę podatkową lub dochód o wartości nieprzekraczającej 2% przychodów, z tym, że dochód oraz stratę na potrzeby podatku minimalnego stosuje się w szczególny, przewidziany w przepisach sposób.

Z obowiązku zapłaty tego podatku wyłączone są instytucje finansowe, w tym m. in. zakłady ubezpieczeń. Nie można natomiast wykluczyć, że obowiązek zapłaty podatku wystąpi po stronie innych podmiotów funkcjonujących w ramach grupy, np. w przypadku spółek dystrybucyjnych czy serwisowych. Warto więc zwrócić uwagę na ewentualne obowiązki w zakresie podatku minimalnego, ciążące na tego rodzaju podmiotach.

 

Pillar II – globalny podatek minimalny?

Pillar II to rozwiązanie wypracowane na forum OECD, którego celem jest wprowadzenie globalnego podatku o charakterze wyrównawczym. Ma on skutkować tym, że efektywna stawka opodatkowania w danym państwie nie powinna być niższa niż 15%. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie konkurencyjności podatkowej państw, w których obowiązuje niska efektywna stawka podatku dochodowego.

Przepisy unijne wprowadzające rozwiązania wypracowane przez OECD przewidują, że podatek może dotyczyć zarówno międzynarodowych grup kapitałowych, jak i dużych grup podmiotów powiązanych funkcjonujących w ramach jednego państwa.

Co ważne, rozwiązania opracowanego w ramach Pillar 2 mają obowiązywać już od 1 stycznia 2024 r., natomiast nie zostały jeszcze przyjęte przepisy krajowe wprowadzające regulacje do polskiego systemu prawnego. Nie można natomiast wykluczyć, że w sytuacji, w której przepisy wdrożone zostały w innym państwie, w którym siedzibę mają pomioty powiązane z grupy, również na polskich spółkach będą ciążyły obowiązki związane z kalkulacją nowego podatku.

Warto mieć niniejsze zagadnienie na uwadze i śledzić w jaki sposób regulacje związane z Pillar II zostaną zaimplementowane do polskiego systemu prawnego.

 

Podatek u źródła (WHT)

Przepisy ustawy o CIT dotyczące podatku u źródła nie zmieniają się w 2024 r., natomiast dla podmiotów funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, realizujących transgraniczne płatności na rzecz podmiotów powiązanych, nadal będzie to istotny obszar podatkowy.

W tym zakresie warto zwrócić szczególną uwagę, na płatności opodatkowane podatkiem u źródła i podlegające pod tzw. mechanizm pay&refund (dywidendy, odsetki). Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku wypłat ww. kategorii należności wypłacanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, niezbędne jest stosowanie podstawowej stawki podatku (brak możliwości stosowania zwolnienia/preferencyjnej stawki). Niestosowanie ww. mechanizmu jest możliwe m. in. na podstawie opinii o stosowaniu preferencji.

Jeżeli spółka wypłacająca tego rodzaju należności uzyskała już opinię o stosowaniu preferencji, przy kolejnych wypłatach niezbędna będzie weryfikacja, czy nadal spełnione są wszystkie warunki do stosowania preferencji lub nie doszło do istotnej zmiany stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o opinię. Szczególnie należy zwrócić uwagę na weryfikację statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela należności. Niniejszy warunek jest szczególnie restrykcyjnie traktowany przez organy podatkowe oraz w treści wydanego w tym roku projektu objaśnień podatkowych w zakresie podatku u źródła.

 

Zmiany w opodatkowaniu dochodów z UFK

Zagadnienie to dotyczy zakładów ubezpieczeń na życie oferujących umowy ubezpieczenia z UFK, w przypadku których od 2024 r. zmienił się sposób rozliczania podatku. Do końca 2023 r. to zakłady ubezpieczeń jako płatnicy ustalały, czy wypłata z umowy ubezpieczenia z UFK generowała dochód i w przypadku wystąpienia dochodów potrącały i odprowadzały podatek do urzędu skarbowego. Od 2024 r. to klient samodzielnie rozliczy się z otrzymanych środków z urzędem skarbowym, a zakład ubezpieczeń przekaże mu informację PIT-8C, w której znajdą się kwoty przychodów i kosztów dotyczących wypłat otrzymanych z umowy z UFK.

Pomimo tego, że większość prac związanych z przygotowaniem się na nowe zasady opodatkowania zakłady ubezpieczeń przeprowadziły jeszcze w 2023 r., ten rok będzie również ważny. Jest to bowiem czas na przygotowanie się do masowego generowania i przesyłania klientom i urzędom skarbowym informacji PIT-8C, co z uwagi na skalę będzie dużym wyzwaniem i wymaga odpowiedniego zmodyfikowania wykorzystywanych systemów informatycznych.

Pierwsze informacje PIT-8C za 2024 r. będą wysyłane dopiero w 2025 r., więc w tym roku jest jeszcze czas na przeprowadzenie pośród klientów akcji informacyjnej dotyczącej stosowania nowych zasad opodatkowania i związanych z tym obowiązków po ich stronie. Należy także przygotować na pytania dotyczące nowych zasad opodatkowania osoby mające kontakt z klientami, tj. pracowników działów obsługi klienta czy dystrybutorów.

 

Kolejne rewolucje podatkowe?

Powyżej wskazaliśmy najistotniejsze w naszej ocenie zagadnienia podatkowe, z którymi podatnicy będą musieli się zmierzyć w 2024 r. W trakcie roku nowy rząd przygotuje prawdopodobnie kolejne kierunki zmian przepisów podatkowych. Wskazują na to różne propozycje zmian i uproszczeń podatkowych prezentowane w trakcie kampanii wyborczej.

Źródło: https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/ TOM 21 I NUMER 1 I STYCZEŃ 2024

Mogą Cię zainteresować:

VAT WEBINAR ALTO

Podatki

8 lipca 2024

[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?

Czy wiesz, że w ostatnim czasie luka VAT wzrosła z 7,3% do 15,8%? Co oznacza ten dramatyczny wzrost i jakie może mieć konsekwencje...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?
Aneta grzyb partner w ALTO awans ceny transferowe

Podatki

1 lipca 2024

Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO

Liderująca od ponad trzech lat zespołowi cen transferowych w ALTO Aneta Grzyb, dotychczas Senior Manager, jest doświadczoną specja...

Czytaj dalej
Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną