Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

RZUCAMY ŚWIATŁO NA PODATKI

WYDANIE IX.2023 r.:

 

PIT

 

VAT

 

KSeF

 

 


PIT

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę

14 września 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Od 1 stycznia do 31 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4 242,00 zł, a stawka godzinowa osiągnie kwotę 27,70 zł. Natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4 300,00 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza wzrost wynagrodzenia netto pracowników, niemniej jednak wiąże się ze wzrostem kosztów po stronie pracodawcy.

Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy korzystają z Małego ZUS Plus, poziom minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, które po podwyżce w 2024 r. wyniosą kolejno 402,78 zł oraz 408,17 zł.

 

Dodatkowe świadczenia przyznane w związku z oddelegowanym dodatkowych świadczeń, a brak podatku PIT

NSA w wyroku z 1 sierpnia 2023 r. (sygn. akt. II FSK 270/21) orzekł, że do wartości wynagrodzenia pracownika czasowo delegowanego do wykonywania pracy za granicą, nie należy wliczać kosztów transportu oraz zakwaterowania.

NSA uzasadnił swoje stanowisko poprzez odwołanie się do regulacji unijnych dotyczących delegowania pracowników, w których wskazane jest, jako element wynagrodzenia pracownika nie mogą być uznane koszty transportu, jak i koszty zakwaterowania. Zdaniem NSA, istnieje możliwość bezpośredniego zastosowania przepisów tych dyrektyw, gdyż polski ustawodawca nie wdrożył ich w pełni do krajowego systemu prawnego. Zatem, jeżeli przepisy unijne wyraźnie wskazują, że koszty transportu oraz koszty zakwaterowania nie powinny być wliczane do wynagrodzenia pracowników, przy czym ich wartość powinna zostać poniesiona przez pracodawcę, na gruncie przepisów podatkowych nie można przyjąć, że te obowiązki powinny obciążać pracownika. W związku z tym, po stronie pracowników, którym zapewniany jest transport oraz zakwaterowanie, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Wyrok II FSK 270/21 jest o tyle istotny, gdyż stanowi odstępstwo od reguły – dotychczas organy podatkowe oraz sądy powszechne w wydanych orzeczeniach wskazywały, że ww. wskazane koszty stanowią dodatkowy przychód pracowników podlegający opodatkowaniu PIT.

 

Brak przychodu po stronie pracownika w związku z wypłatą ryczałtu za używanie prywatnego auta dla celów służbowych

W wyroku z dnia 14 września 2023 r. sygn. akt II FSK 2632/20 NSA uznał, że ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych nie stanowi przychodu dla pracownika podlegającego opodatkowaniu PIT. Zdaniem NSA, w związku z wypłatą ryczałtu, pracownik nie uzyskuje żadnej realnej korzyści podatkowej, tylko rekompensatę kosztów, których pracownik w innych okolicznościach nie byłby zobowiązany ponieść, gdyby nie działanie na rzecz pracodawcy.

Wyrok ten jest niekwestionowalnie korzystny dla pracowników, niemniej jednak stanowi przeciwieństwo do stanowiska organów podatkowych, które uważają, że zwrot kosztów przez pracodawcę za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT

 


VAT

Nowy system kaucyjny już od stycznia 2025 r.

Już 1 stycznia 2025 wejdą w życie regulacje dot. nowego systemu kaucyjnego! Wprowadza go podpisana z końcem sierpnia przez Prezydenta ustawa, która nowelizuje zarówno ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jak i ustawę o VAT. Jest to więc dobry moment, aby zacząć przygotowywać się do nadchodzących zmian.

W ramach nowego systemu kaucyjnego, przy sprzedaży produktów w określonych opakowaniach na napoje, od użytkownika końcowego (czyli konsumenta) będzie pobierana opłata (kaucja). Jednak wraz ze zwrotem tych opakowań lub odpadów będzie ona podlegać zwrotowi.

Nowym systemem kaucyjnym zostaną objęte:

  • butelki plastikowe/z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3 litrów (włącznie z zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych) – z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych,
  • puszki metalowe o pojemności do 1 litra,
  • butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Nowe regulacje będą miały niebagatelne znaczenie dla takich podmiotów, jak:

  • wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje;
  • wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje;
  • podmiot reprezentujący;
  • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego i hurtowego oraz inne punkty zbierające opakowania i odpady
  • opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym.

Na każdą z powyższych kategorii podmiotów przepisy nie tylko nakładają określone obowiązki, ale również przewidują konkretne sankcje za ich nieprzestrzeganie.

Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzany system jest zupełnie nowym modelem i nie jest na ten moment w pełni jasne, jak w praktyce będzie wyglądał proces gospodarowania opakowaniami, rekomendujemy dokładną analizę tego, w jakim zakresie przepisy ustawy nowelizującej wpłyną na Państwa przedsiębiorstwo.

 


KSeF

Ministerstwo Finansów opublikowało przykładowe faktury ustrukturyzowane

Przygotowując przedsiębiorców do obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r., Ministerstwo Finansów na swojej stronie udostępniło przykładowe faktury ustrukturyzowane. Pozwalają one lepiej zrozumieć, jak Ministerstwo widzi praktyczne aspekty wystawiania faktur w nowym systemie.

To kolejny krok Ministerstwa po opublikowaniu niedawno nowej schemy – ogólnego wzorca struktury faktur w KSeF. Widać, że resort finansów poważnie pracuje nad wdrażaniem nowego systemu, co sugeruje, że termin jego obowiązkowego wejścia w życie raczej nie zostanie przesunięty. Dla przedsiębiorców to duże wyzwanie, dlatego zachęcamy do szybkiego zaznajomienia się z Krajowym Systemem e-Faktur. Czas nagli, więc prace nad dostosowaniem systemów księgowych warto rozpocząć już teraz, zwłaszcza że wsparcie zespołu podatkowo-informatycznego może okazać się kluczowe.