Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

17 marca 2020

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

alert

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 8 MARCA 2020 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH (DALEJ: SPECUSTAWA).

Pracodawca:

 • Ma prawo w każdym czasie polecić pracownikowi wykonywanie przez niego pracy ZDALNIE (art. 3 Specustawy). Polecenie może być wystosowane również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W poleceniu należy wskazać: miejsce jej wykonywania, czas trwania pracy zdalnej oraz rozwiązania techniczne, które umożliwiają taką pracę.

Uwaga:

 – rodzaj pracy zdalnej musi odpowiadać rodzajowi pracy pracownika wynikającej z umowy o pracę,

– do zastosowania pracy zdalnej nie istnieje potrzeba zmiany regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy, czy też konsultacji z organizacjami związkowymi,

– w zakresie rozwiązań technicznych sugeruje się pomocnicze stosowanie zasad dotyczących telepracy.

 • Jeżeli pracodawca jest podmiotem podlegającym pod Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – do zamówień towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 nie musi stosować przepisów tej Ustawy. Środki dezynfekcyjne, laptopy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, środki czystości – wszystkie te towary może kupić bez stosowania ograniczeń wynikających z Prawa zamówień publicznych.
 • Pracodawca ma obowiązek stosowania się do poleceń Prezesa Rady Ministrów wydawanych w formie decyzji administracyjnej, podlegającej natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia lub ogłoszenia. Polecenia powyższe mogą być również wydawane w formie ustnej, telefonicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Pracodawca ma obowiązek stosowania się do decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Decyzje mogą dotyczyć podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, jak również obowiązku współdziałania z organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji

Pracownik:

 • Ma obowiązek zastosowania się do polecenia pracodawcy dotyczącego wykonywania pracy zdalnej. Odmowa wykonania polecenia może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 • Ma prawo do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8 – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Formularz stosownego oświadczenia do wypełnienia pracownik znajdzie na stronie zus.pl.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM ZWALCZANIEM COVID-19.

Pracodawca zobowiązany jest:

 • Śledzić na bieżąco zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie. Korzystać w tym zakresie ze sprawdzonych źródeł jakimi są strony ministerstwa zdrowa mz.gov.pl, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.
 • Współpracując z służbami bhp, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i stosowanej organizacji pracy, wzmocnić działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in..:
  • przeprowadzić kampanię informacyjną wśród pracowników dotyczącą zasad dbania o higienę w okresie pandemii,
  • zapewnić pracownikom środki umożliwiające dezynfekcję miejsc pracy (biurek, krzeseł, monitorów, laptopów); dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie sposobu dokonywania dezynfekcji,
  • udostępnić środki dezynfekcyjne w pomieszczeniach wspólnych na terenie zakładu pracy,
  • dostosować miejsca pracy do zaleceń i wytycznych WHO (np. zwiększyć odległość między stanowiskami pracy co najmniej do 1-1,5 m),
  • wprowadzić system komunikacji wewnętrznej między pracownikami, ograniczający do minimum kontakt osobisty.

 

 • Chronić życie i zdrowie swoich pracowników, w tym dbać o ich bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 207 kodeksu pracy). W tym celu pracodawca zobowiązany jest m.in.:
  • podjąć działania ograniczające podróże służbowe pracowników do tych niezbędnych i koniecznych. W przypadku konieczności odbycia takiej podróży zapewnić, aby nie była ona wykonywana środkami komunikacji publicznej.
  • Reagować natychmiastowo na wszelkie zgłoszenia dotyczące stanu zdrowia swoich pracowników w miejscu pracy. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy stan zdrowia pracownika w sposób jednoznaczny wyklucza możliwość świadczenia przez niego pracy, stwarzając zagrożenie dla samego pracownika lub osób współpracujących, nie dopuścić pracownika do pracy i skierować na badania lekarskie. W razie zaistnienia potrzeby należy współdziałać w tym zakresie z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Pracownik zobowiązany jest:

 • Współdziałać z pracodawcą w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy, w tym nie stawiać się w miejscu pracy, jeżeli jego stan zdrowia budzi jakiekolwiek wątpliwości, co do możliwości świadczenia przez niego pracy, bez stwarzania zagrożenia zdrowotnego dla innych pracowników.
 • Pracownik zobowiązany jest na bieżąco śledzić swój stan zdrowia, a w razie konieczności uzyskać telefoniczną poradę lekarską w swoim POZ, jak również otrzymać e-zwolnienie oraz e-receptę.

Pracownik jest uprawniony:

 • Do odmowy wyjazdu służbowego, jeżeli ze względu na okoliczności (np. komunikaty, zalecenia właściwych służb sanitarnych) wyjazd ten może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracownika.
 • W razie otrzymania skierowania na obowiązkową kwarantannę medyczną na podstawie decyzji Inspektora Sanitarnego – do otrzymania zasiłku chorobowego za okres kwarantanny.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 • Pracodawca zobowiązany jest na bieżąco śledzić wydawane przez Ministerstwo Zdrowia i właściwych wojewodów rozporządzenia, w tym dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
 • W rozporządzeniu dotyczącym stanu zagrożenia epidemicznego mogą zostać ustanowione:
  • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych.W stanie zagrożenia epidemicznego Pracodawca ma obowiązek stosowania się do decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Decyzje mogą dotyczyć podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, jak również obowiązku współdziałania z organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji

 

 • W stanie zagrożenia epidemicznego Pracodawca ma obowiązek stosowania się do decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Decyzje mogą dotyczyć podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, jak również obowiązku współdziałania z organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji.

17 marca 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną