Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

17 marca 2020

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

alert

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 8 MARCA 2020 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH (DALEJ: SPECUSTAWA).

Pracodawca:

 • Ma prawo w każdym czasie polecić pracownikowi wykonywanie przez niego pracy ZDALNIE (art. 3 Specustawy). Polecenie może być wystosowane również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W poleceniu należy wskazać: miejsce jej wykonywania, czas trwania pracy zdalnej oraz rozwiązania techniczne, które umożliwiają taką pracę.

Uwaga:

 – rodzaj pracy zdalnej musi odpowiadać rodzajowi pracy pracownika wynikającej z umowy o pracę,

– do zastosowania pracy zdalnej nie istnieje potrzeba zmiany regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy, czy też konsultacji z organizacjami związkowymi,

– w zakresie rozwiązań technicznych sugeruje się pomocnicze stosowanie zasad dotyczących telepracy.

 • Jeżeli pracodawca jest podmiotem podlegającym pod Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – do zamówień towarów lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 nie musi stosować przepisów tej Ustawy. Środki dezynfekcyjne, laptopy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, środki czystości – wszystkie te towary może kupić bez stosowania ograniczeń wynikających z Prawa zamówień publicznych.
 • Pracodawca ma obowiązek stosowania się do poleceń Prezesa Rady Ministrów wydawanych w formie decyzji administracyjnej, podlegającej natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia lub ogłoszenia. Polecenia powyższe mogą być również wydawane w formie ustnej, telefonicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Pracodawca ma obowiązek stosowania się do decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Decyzje mogą dotyczyć podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, jak również obowiązku współdziałania z organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji

Pracownik:

 • Ma obowiązek zastosowania się do polecenia pracodawcy dotyczącego wykonywania pracy zdalnej. Odmowa wykonania polecenia może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 • Ma prawo do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8 – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Formularz stosownego oświadczenia do wypełnienia pracownik znajdzie na stronie zus.pl.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM ZWALCZANIEM COVID-19.

Pracodawca zobowiązany jest:

 • Śledzić na bieżąco zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie. Korzystać w tym zakresie ze sprawdzonych źródeł jakimi są strony ministerstwa zdrowa mz.gov.pl, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.
 • Współpracując z służbami bhp, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i stosowanej organizacji pracy, wzmocnić działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in..:
  • przeprowadzić kampanię informacyjną wśród pracowników dotyczącą zasad dbania o higienę w okresie pandemii,
  • zapewnić pracownikom środki umożliwiające dezynfekcję miejsc pracy (biurek, krzeseł, monitorów, laptopów); dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie sposobu dokonywania dezynfekcji,
  • udostępnić środki dezynfekcyjne w pomieszczeniach wspólnych na terenie zakładu pracy,
  • dostosować miejsca pracy do zaleceń i wytycznych WHO (np. zwiększyć odległość między stanowiskami pracy co najmniej do 1-1,5 m),
  • wprowadzić system komunikacji wewnętrznej między pracownikami, ograniczający do minimum kontakt osobisty.

 

 • Chronić życie i zdrowie swoich pracowników, w tym dbać o ich bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 207 kodeksu pracy). W tym celu pracodawca zobowiązany jest m.in.:
  • podjąć działania ograniczające podróże służbowe pracowników do tych niezbędnych i koniecznych. W przypadku konieczności odbycia takiej podróży zapewnić, aby nie była ona wykonywana środkami komunikacji publicznej.
  • Reagować natychmiastowo na wszelkie zgłoszenia dotyczące stanu zdrowia swoich pracowników w miejscu pracy. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy stan zdrowia pracownika w sposób jednoznaczny wyklucza możliwość świadczenia przez niego pracy, stwarzając zagrożenie dla samego pracownika lub osób współpracujących, nie dopuścić pracownika do pracy i skierować na badania lekarskie. W razie zaistnienia potrzeby należy współdziałać w tym zakresie z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Pracownik zobowiązany jest:

 • Współdziałać z pracodawcą w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy, w tym nie stawiać się w miejscu pracy, jeżeli jego stan zdrowia budzi jakiekolwiek wątpliwości, co do możliwości świadczenia przez niego pracy, bez stwarzania zagrożenia zdrowotnego dla innych pracowników.
 • Pracownik zobowiązany jest na bieżąco śledzić swój stan zdrowia, a w razie konieczności uzyskać telefoniczną poradę lekarską w swoim POZ, jak również otrzymać e-zwolnienie oraz e-receptę.

Pracownik jest uprawniony:

 • Do odmowy wyjazdu służbowego, jeżeli ze względu na okoliczności (np. komunikaty, zalecenia właściwych służb sanitarnych) wyjazd ten może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracownika.
 • W razie otrzymania skierowania na obowiązkową kwarantannę medyczną na podstawie decyzji Inspektora Sanitarnego – do otrzymania zasiłku chorobowego za okres kwarantanny.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 • Pracodawca zobowiązany jest na bieżąco śledzić wydawane przez Ministerstwo Zdrowia i właściwych wojewodów rozporządzenia, w tym dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
 • W rozporządzeniu dotyczącym stanu zagrożenia epidemicznego mogą zostać ustanowione:
  • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych.W stanie zagrożenia epidemicznego Pracodawca ma obowiązek stosowania się do decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Decyzje mogą dotyczyć podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, jak również obowiązku współdziałania z organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji

 

 • W stanie zagrożenia epidemicznego Pracodawca ma obowiązek stosowania się do decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Decyzje mogą dotyczyć podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, jak również obowiązku współdziałania z organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji.

17 marca 2020

Mogą Cię zainteresować:

TAX ALTO WHT

Podatki

21 czerwca 2024

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski

Wymóg dochowania niedookreślonej „należytej staranności” stanowiący przesłankę ku temu, aby płatnik nie musiał pobierać podatku au...

Czytaj dalej
Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski
ESG ALTO webinar

Podatki

21 czerwca 2024

[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i coraz bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ESG, mamy p...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną