Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

21 lutego 2022

Wpływ Polskiego Ładu na wynagrodzenia kadry menedżerskiej i ekspertów

news

Podatki

Skomplikowane przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu nadal budzą istotne wątpliwości, a Ministerstwo Finansów na bieżąco publikuje kolejne wyjaśnienia dotyczące stosowania nowelizacji, w celu „załatania” powstałych luk.

Wszyscy zainteresowani starają się ustalić, jak zmiany wpłyną na uzyskiwane wynagrodzenia, co z uwagi na wiele niewiadomych nie jest łatwe. Na ten moment można powiedzieć, że wpływ wprowadzonych zmian jest bardzo niekorzystny w przypadku osób, które uzyskują wynagrodzenia powyżej 12 800 zł brutto miesięcznie.

Do tej grupy można więc zaliczyć m. in. zatrudnianych przez zakłady ubezpieczeń menedżerów oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów, współpracujących z ubezpieczycielem na podstawie umowy o pracę.

 

NOWE ZASADY W SKŁADCE ZDROWOTNEJ DLA PRACOWNIKÓW

Kluczowa zmiana istotnie zwiększająca obciążenie fiskalne wynagrodzeń, dotyczy składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej nie uległa zmianie, nadal wynosi 9% podstawy jej wymiaru, określonej jako przychód (czyli wynagrodzenie brutto) pomniejszony o składki ZUS. Do końca zeszłego roku składka NFZ potrącana z wynagrodzenia pracowników zmniejszała częściowo podatek do zapłaty (od podatku można było odliczyć 7,75% podstawy wymiaru składki).

Od początku 2022 nie ma możliwości odliczenia składki od podatku, w efekcie realne obciążenie wynagrodzenia zwiększyło się o wartość nieodliczalnej składki zdrowotnej, czyli dodatkowe 7,75%.

Jedynie dla części osób Polski Ład wprowadza rozwiązanie mające na celu zniwelowanie negatywnego wpływu zmian w składce zdrowotnej, które zostało nazwane ulgą dla klasy średniej.

 

NIEJASNA ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Najwięcej wątpliwości generuje aktualnie kwestia prawidłowego zastosowania przepisów dotyczących ulgi dla klasy średniej, które są skonstruowane w niejasny sposób oraz zawierają liczne luki.

Ulga polega na zastosowaniu w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów określonego wzoru, dzięki czemu wynagrodzenie netto pracownika nie powinno zmieniać się na skutek likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku tj. powinno mieć taką samą wysokość netto, jaką miało w poprzednim roku.

Preferencja ma zastosowanie w ograniczonym zakresie, wyłącznie w odniesieniu do przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej progresywnie, czyli na podstawie zasad ogólnych (skali) oraz jeżeli uzyskane przychody w skali rocznej mieszczą się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Pracodawca ma obowiązek stosowania ulgi przy ustalaniu miesięcznych zaliczek na PIT, jeżeli miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika mieści się w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł. Ulga nie ma zastosowania w odniesieniu do pracowników uzyskujących przychody niemieszczące się w limicie (wyższe lub niższe).

Już na tym etapie można zauważyć praktyczne wątpliwości dotyczące ulgi. Warto zwrócić uwagę na kilka sytuacji, które w praktyce mogą przytrafić się każdemu i mogą wywołać różne komplikacje.

Przykładowo, możemy mieć do czynienia z pracownikiem, w przypadku którego pracodawca co miesiąc przy wypłacie wynagrodzenia stosuje ulgę (pracownik zarabia np. 11.000 zł brutto). Jednocześnie, na koniec roku pracownik otrzyma premię w wysokości równowartości miesięcznej pensji. W takiej sytuacji, w rozliczeniu rocznym pracownik nie będzie miał możliwości zastosowania ulgi, z uwagi na przekroczenie limitu rocznego. Dodatkowo, z uwagi na stosowanie ulgi w trakcie roku, po stronie pracownika powstanie konieczność dopłaty podatku po zakończeniu roku.

Innym przypadkiem, który uniemożliwi zastosowanie ulgi w miesięcznych rozliczeniach jest sytuacja, w której pracownik jest zatrudniony na część etatu w kilku podmiotach, co ma często miejsce m. in. w przypadku grup kapitałowych, gdzie ci sami pracownicy są zatrudnieni w kilku spółkach. Jeżeli pracownik zarabia w dwóch spółkach np. po 5.000 zł brutto, żaden z pracodawców nie będzie mógł zastosować ulgi do wypłacanego wynagrodzenia (kwota poniżej dolnego progu stosowania ulgi), natomiast w rozliczeniu rocznym ulga będzie miała zastosowanie. Inaczej będzie w sytuacji, w której jeden z pracodawców stosuje ulgę, natomiast drugi nie, co może skutkować powstaniem konieczności dopłaty w rozliczeniu rocznym z uwagi na przekroczenie progu i utratę prawa do stosowania ulgi.

Jak wskazaliśmy wcześniej, ulga nie ma zastosowania do wszystkich rodzajów przychodów, w tym również do przychodów z tytułu zasiłków z ubezpieczeń społecznych (np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński). Otrzymywanie zasiłku może więc w określonych przypadkach wyłączyć uprawnienie do skorzystania z ulgi.

Pracownik ma możliwość uchronienia się przed częścią sytuacji skutkujących koniecznością zwrotu podatku. Przepisy ustawy o PIT dopuszczają bowiem możliwość złożenia oświadczenia o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej przy ustalaniu zaliczek na podatek. Wykluczy to sytuację, w której w rozliczeniu rocznym pracownik będzie miał dodatkowy podatek do zapłacenia, jednocześnie na skutek niestosowania ulgi w rozliczeniach miesięcznych wynagrodzenie co do zasady będzie niższe.

Warto również mieć na uwadze, że przepisy dopuszczają możliwość zastosowania ulgi w odniesieniu do małżonków, którzy wspólnie rozliczają się z uzyskanych zarobków. W takiej sytuacji ulgę w rozliczeniu rocznym należy wyliczyć od połowy wspólnych przychodów małżonków pod warunkiem, że kwota ta mieści się w ustawowym przedziale do zastosowaniu ulgi. Wspólne rozliczenie ulgi umożliwi jej zastosowanie m. in. kiedy żaden z małżonków samodzielnie nie miałby uprawnienia do zastosowania ulgi z uwagi na limity (w określonych przypadkach). Możliwość zastosowania ulgi istnieje również, jeżeli jeden z małżonków nie osiągnął przychodów w danym roku podatkowym.

Jak widać, uproszczenie w postaci ulgi dla klasy średniej, które miało zniwelować negatywne skutki Polskiego Ładu, dołożyła dużo nowych problemów i wątpliwości związanych z jej stosowaniem. I niestety dotyczy tylko pracowników uzyskujących przychody o określonej wartości.

wplyw-polskiego-ladu-na-wynagrodzenia

INNE ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW

Nowelizacja zawiera również kilka zmian, które są korzystne dla pracowników. W pierwszej kolejności należy wskazać podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania do 30.000 złotych. Efektywnie, kwota pomniejszająca podatek w roku podatkowym wynosi aktualnie 5.100 zł. Co istotne, w celu stosowania przez pracodawcę kwoty wolnej przy wypłacie wynagrodzenia, niezbędne jest złożenie oświadczenia PIT-2.

Druga korzystna zmiana dotyczy podwyższenia z 85.529 zł do 120.000 zł drugiego progu podatkowego, powyżej którego zastosowanie ma wyższa stawka opodatkowania 32%.

Do ustawy o PIT wprowadzone zostały również dodatkowe ulgi podatkowej, takie jak ulga dla seniorów, czy ulga dla rodziców wychowujących co najmniej czwórkę dzieci.

 

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW PO POLSKIM ŁADZIE

Zmian dotyczących opodatkowania wynagrodzeń jest bardzo dużo. Wpływ Polskiego Ładu na wynagrodzenie jest zależny od wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia. Zgodnie z kalkulacjami, prezentowanymi również przez Ministerstwo Finansów, do wysokości wynagrodzenia ok. 12.800 złotych brutto, wprowadzone zmiany powinny być dla podatników korzystne (przy najniższych zarobkach) lub przynajmniej neutralne. Powyżej tej kwoty zmiany bardzo niekorzystnie wpływają na wartość netto wynagrodzenia.

W związku z tym, w przypadku ekspertów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i osiągających wyższe wynagrodzenie, zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu będą zasadniczo niekorzystne tj. wynagrodzenie na rękę w aktualnym roku będzie niższe, o czym niektórzy zapewne mogli się przekonać przy wypłacie wynagrodzenia w nowym roku.

 

KONTRAKT MENEDŻERSKI

Często wykorzystywaną w zakładach ubezpieczeń formą zatrudnienia jest kontrakt menedżerski. Ten rodzaj współpracy jest stosowany zarówno w odniesieniu do członków zarządów, jak i osób zajmujących się zarządzaniem poszczególnymi obszarami, czy w końcu w przypadku menedżerów zarządzających siecią dystrybucji. Z uwagi na specyfikę wykonywanych czynności zarządczych, nie ma co do zasady możliwości stosowania innej formy współpracy w tym zakresie.

Na gruncie ustawy o PIT, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu wykonywania przez menedżera kontraktu menedżerskiego stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście. Efekt tego jest taki, że z perspektywy PIT kontrakt jest traktowany podobnie jak umowa o pracę, tj. podatek jest pobierany przez podmiot, na rzecz którego wykonywane są czynności zarządcze. Firma zatrudniająca menedżera odprowadza również składki ZUS oraz składkę zdrowotną.

Polski Ład nie oszczędził wynagrodzeń wypłacanych z kontraktu menedżerskiego. Również w tym przypadku składka zdrowotna w wysokości 9% podstawy jej wymiaru nie pomniejszy podatku.

Należy pamiętać, że w przypadku wynagrodzenia z kontraktu zastosowanie ma skala podatkowa (17%/32%). Pozytywną zmianą w ramach Polskiego Ładu jest podwyższenie progu podatkowego, analogicznie jak w przypadku pracowników oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Niestety, w przypadku przychodów z kontraktu menedżerskiego przepisy nie przewidziały możliwości stosowania ulgi dla klasy średniej, ponieważ tego rodzaju przychody kwalifikują się do działalności wykonywanej osobiście. Negatywny wpływ zmian w zakresie rozliczania składki zdrowotnej na wysokość wynagrodzenia netto nie zostanie więc w tym przypadku w żaden sposób zniwelowany i będzie jeszcze bardziej odczuwalny niż w przypadku pracowników.

 

POWOŁANIE

Dotychczas korzystną metodą współpracy członków zarządu ze spółkami był stosunek powołania, który nie stanowił tytułu do objęcia członka zarządu ubezpieczeniem zdrowotnym. W efekcie, wynagrodzenie nie było pomniejszane o składkę zdrowotną. Niestety również w tym zakresie Polski Ład przewidział negatywną zmianę polegającą na obciążeniu wynagrodzenia z tytułu powołania składką zdrowotną.

 

JAK MOŻNA ZAREAGOWAĆ?

Osoby z wyższymi wynagrodzeniami, które istotnie ucierpiały na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu, zapewne zastanawiają się czy są jakieś dostępne sposoby reakcji na Polski Ład. Niektórzy oczekują interwencji ze strony zatrudniających. Niestety dostępność możliwych rozwiązań jest w tym przypadku mocno ograniczona. Część pracodawców zapewne podjęła działania związane z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników, co w wielu przypadkach jest jedynym rozwiązaniem mogącym zniwelować negatywny wpływ zmian na wysokość pensji. Jednocześnie jednak wiąże się ze zwiększeniem kosztów działalności zakładów ubezpieczeń.

Co jeszcze jest możliwe? W kwietniowym numerze „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” chcielibyśmy zaprezentować rozwiązanie przewidywane przez przepisy podatkowe, jednak zapewne możliwe do rozważenia jedynie przez niektóre spółki czy grupy kapitałowe. Mamy tu na myśli plany motywacyjne oparte na akcjach, które to rozwiązanie na ten moment nie zostało wyeliminowane przez Polski Ład. W przypadku spełnienia określonych w ustawie o PIT warunków, wprowadzenie takiego planu dla kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników daje możliwość bardzo korzystnego opodatkowania. Plany motywacyjne oparte na akcjach mogłyby być też bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia utrzymania najlepszych pracowników w organizacji.

 

21 lutego 2022

Mogą Cię zainteresować:

TAX ALTO WHT

Podatki

21 czerwca 2024

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski

Wymóg dochowania niedookreślonej „należytej staranności” stanowiący przesłankę ku temu, aby płatnik nie musiał pobierać podatku au...

Czytaj dalej
Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski
ESG ALTO webinar

Podatki

21 czerwca 2024

[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i coraz bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ESG, mamy p...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną