Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

25 sierpnia 2023

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Odwieszenie terminów na raportowanie MDR

komentarz

Podatki

Kończy się okres zawieszenia terminów na raportowanie schematów podatkowych. Jest to dobry moment na weryfikację, czy w okresie pandemii wszystkie obowiązki MDR były realizowane prawidłowo.

Większość osób puściła już w niepamięć pandemię, jednak formalnie nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Na czas pandemiczny ustawodawca zawiesił niektóre z obowiązków ciążących na podatnikach. Część rozwiązań wprowadziła tzw. Specustawa związana zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, która m.in. zawiesiła terminy na raportowanie schematów podatkowych do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19.

Z uwagi na poprawiającą się sytuację epidemiczną, Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. 16 czerwca rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i przewiduje, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany z dniem 1 lipca 2023 r.

Podatnicy zastanawiają się w związku z tym, jakich schematów dotyczyło zawieszenie, co należy zrobić w związku z odwieszeniem terminów oraz na jakie kwestie należy zwrócić uwagę.

JAKICH SCHEMATÓW DOTYCZYŁO ZAWIESZENIE?

Warto przypomnieć, że schematy podatkowe roboczo można podzielić na transgraniczne i inne niż transgraniczne, czyli tzw. schematy krajowe. W zależności natomiast od rodzaju schematu, Specustawa różnie określiła zawieszenie terminów.

Pierwotnie zawieszenie dotyczyło również schematów podatkowych transgranicznych, natomiast aktualnie zawieszenie już ich nie obejmuje. W uproszczeniu można powiedzieć, że od początku 2021 r. terminy na raportowanie schematów transgranicznych biegną standardowo.

W praktyce zawieszenie terminów dotyczy więc aktualnie wyłącznie schematów krajowych.

KIEDY UPŁYWA TERMIN NA RAPORTOWANIE MDR-1?

Mając na uwadze treść przepisu Specustawy, odwieszenie terminu jest uzależnione od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i upływa w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu jego odwołania. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. nie będzie więc skutkowało natychmiastowym odwieszeniem terminów na raportowanie. O tego dnia musimy jeszcze odliczyć 30 dni, czyli w praktyce odwieszenie terminów nastąpi na koniec lipca.

Nie oznacza to jednak, że do tego czasu bezwzględnie musimy uzupełnić wszystkie obowiązki niezrealizowane w okresie zawieszenia. Na powyższe należy nałożyć zasady upływu terminów przewidziane w Ordynacji podatkowej.

Zgłoszenia informacji o schemacie podatkowym (MDR-1) dokonuje się co do zasady w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Od końca upływu terminu na raportowanie musimy więc dodatkowo doliczyć co do zasady 30 dodatkowych dni na raportowanie MDR-1. Ewentualne zaległości w raportowaniu będzie więc
trzeba uzupełnić w praktyce do końca sierpnia.

INFORMACJE MDR-3

Oprócz składania informacji MDR-1, podatnicy będący korzystającymi ze schematów podatkowych powinni również pamiętać o obowiązku składania informacji MDR-3. Podatnik składa taką informację, jeżeli jest korzystającym ze schematu podatkowego i w danym okresie rozliczeniowym dokonywał czynności związanych z wdrożeniem schematu podatkowego lub uzyskiwał korzyść podatkową związaną ze schematem. Informację składa się w terminie właściwym dla złożenia deklaracji w podatku, którego dotyczy schemat (np. w przypadku schematu podatkowego dotyczącego CIT, informację składamy w terminie złożenia CIT-8). W efekcie, odwieszenie terminów
na raportowanie zadziała w tym przypadku w inny sposób niż przy informacjach MDR-1.

Warto w tym miejscu przypomnieć o szczególnych zasadach podpisywania informacji MDR-3, które wymagają angażowania zarządu spółki. Pierwotnie przepisy MDR przewidywały podpisywanie informacji MDR-3 przez wszystkich członków zarządu, co było operacyjnie trudne do realizacji, również z uwagi na techniczne kwestie związane z podpisywaniem i składaniem informacji. Po czasie ustawodawca zmienił zasady składania i aktualnie istnieje możliwość podpisania informacji zgodnie z reprezentacją. Stanowi to duże ułatwienie, chociaż pozostałe obowiązki w zakresie MDR mogą być realizowane przez pełnomocnika.

Ustawodawca szykuje w tym zakresie dalsze uproszczenia. Aktualnie w Radzie Ministrów procedowana jest ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Nowelizacja przewiduje kolejne uproszczenie w składaniu informacji MDR-3, polegające na dopuszczeniu możliwości ich podpisywania przez pełnomocnika. Trzeba mieć nadzieję, że uda się przeprocesować proponowane przepisy jeszcze przed zakończeniem kadencji Sejmu.

PRZEGLĄD MDR W ZWIĄZKU Z ODWIESZENIEM TERMINÓW

Powrót do rzeczywistości w kwestii raportowania MDR jest dobrym momentem na weryfikację dotychczasowej praktyki stosowanej w organizacji oraz nadrobienie ewentualnych zaległości, które w okresie pandemicznym mogły powstać. Okres letni można więc poświęcić na przeprowadzenie w organizacji przeglądu MDR.

W pierwszej kolejności należałoby przejrzeć wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w okresie pandemii i które były raportowane we wcześniejszym okresie, żeby zweryfikować, czy wszystkie wymagane w tym zakresie czynności został zrealizowane (w szczególności złożenie informacji MDR-3). W praktyce często można zauważyć, że podatnicy po złożeniu informacji MDR-1 zapominają o innych związanych z tym obowiązkach. Natomiast wykorzystanie schematu podatkowego wykazane na informacji MDR-1 powinno być „domknięte” na koniec okresu rozliczeniowego poprzez złożenie informacji MDR-3, o czym również należy pamiętać, dokonując przeglądu.

Jako przykład może w tym przypadku posłużyć wypłata dywidendy. Spółka dokonała w trakcie 2022 r. wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariusza. Dywidenda spełniała przesłanki do uznania jej za schemat podatkowy i w związku z tym została zgłoszona do Szefa KAS na formularzu MDR-1. W terminie złożenia CIT-8 za 2022 r. wypłata powinna dodatkowo zostać zaraportowana w ramach informacji MDR-3, jednak w związku z zawieszeniem termin zarówno na złożenie MDR-1, jak i MDR-3 jeszcze nie upłynął.

Kolejnym elementem przeglądu powinna być weryfikacja obowiązującej w organizacji procedury MDR z perspektywy jej funkcjonalności oraz zastosowania w praktyce. Posiadanie i stosowanie procedury jest bowiem obowiązkowe w przypadku większości dużych podatników.

WERYFIKACJA RAPORTOWANYCH DOTYCHCZAS UZGODNIEŃ

W ramach przeglądu warto również zweryfikować naszą dotychczasową praktykę, dotyczącą zdarzeń podlegających raportowaniu z perspektywy aktualnej praktyki rynkowej w zakresie MDR oraz podejścia prezentowanego przez Szefa KAS. Bezpośrednio po wejściu w życie przepisów MDR brak było jasnych wskazówek co do kwalifikacji poszczególnych zdarzeń jako schematów podatkowych. Podatnicy często dokonywali raportowania uzgodnień, które miały miejsce w prowadzonej przez nich działalności z ostrożności. Spełnienie przesłanek do uznania zdarzenia za schemat podatkowy nie było bowiem jednoznaczne, a podatnicy raportowali uzgodnienia jako schematy podatkowe. Oczywiście miało to na celu również zabezpieczenie sytuacji członków zarządu i osób odpowiedzialnych za kwestie MDR w organizacji przed ryzykiem karnoskarbowym, ponieważ kary przewidziane w przepisach są w tym zakresie wysokie.

Można powiedzieć, że było to tzw. raportowanie ostrożnościowe, mające na celu wyeliminowanie ewentualnych negatywnych skutków. Z uwagi na to, że praktyka dotycząca raportowania uległa przez ostatnie lata istotnemu rozwojowi, warto aktualnie przeanalizować wspólnie z doradcami raportowane dotychczas zdarzenia z perspektywy spełnienia przesłanek do uznania za schemat podatkowy.

Również Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie odpowiedzialna z ramienia Szefa KAS za nadawanie NSP stała się w ostatnim czasie bardziej aktywna. Coraz częściej można spotkać się w praktyce z pytaniami ze strony urzędu, który wskazuje podatnikom, żeby jeszcze raz przeanalizowali, czy uzgodnienie na pewno spełnia wskazaną cechę rozpoznawczą lub kryterium głównej korzyści. Takie działania wskazują, że urząd weryfikuje dokonywane zgłoszenia i może mieć wątpliwości co do uznania ich za schemat podatkowy.

CO ZROBIĆ W ZWIĄZKU Z ODWIESZENIEM?

Pomimo tego, że w okresie pandemii temat raportowania MDR nie był na pierwszym miejscu i nawet trochę ucichł, nie oznacza to, że w tym czasie nie wystąpiły zdarzenia, które powinny zostać zaraportowane. Odwieszenie terminów na raportowanie jest więc dobrym momentem na przejrzenie wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w okresie zawieszenia i uzupełnienie obowiązków, które dotychczas nie zostały jeszcze zrealizowane. Warto również rozważyć kwestię weryfikacji raportowanych dotychczas zdarzeń z perspektywy praktyki rynkowej.

Źródło: TOM 20 I NUMER 7/8 I LIPIEC/SIERPIEŃ 2023, https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/

25 sierpnia 2023

Mogą Cię zainteresować:

VAT WEBINAR ALTO

Podatki

8 lipca 2024

[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?

Czy wiesz, że w ostatnim czasie luka VAT wzrosła z 7,3% do 15,8%? Co oznacza ten dramatyczny wzrost i jakie może mieć konsekwencje...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?
Aneta grzyb partner w ALTO awans ceny transferowe

Podatki

1 lipca 2024

Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO

Liderująca od ponad trzech lat zespołowi cen transferowych w ALTO Aneta Grzyb, dotychczas Senior Manager, jest doświadczoną specja...

Czytaj dalej
Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną