Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

11 stycznia 2023

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Nowelizacja ustawy o zatorach płatniczych

komentarz

Podatki

Sprawozdanie o zatorach płatniczych za 2022 r. będzie składane już według nowych zasad, z wydłużonym terminem do końca kwietnia 2023 r. Nowelizacja istotnie modyfikuje zakres danych, które należy uwzględnić w sprawozdaniu.

 

Składanie sprawozdań o terminach zapłaty w transakcjach handlowych to obowiązek ciążący od 2020 r. na dużych podatnikach, w tym na zakładach ubezpieczeń. Wprowadzenie tego rozwiązania stanowiło element walki z występującymi w obrocie gospodarczym zatorami płatniczymi. Największe podmioty na rynku zostały zobowiązane do publikowania informacji o swoich praktykach dotyczących terminów zapłaty. W listopadzie uchwalona została ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2414), która wprowadziła istotne modyfikacje w zasadach sporządzania sprawozdań o terminach zapłaty. Poniżej przedstawiamy zmiany, które w naszej ocenie są kluczowe z perspektywy zakładów ubezpieczeń.

 

RAPORTOWANIE TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

Z uwagi na niedostosowanie dotychczasowych przepisów o zatorach płatniczych do specyfiki branży, w działalności zakładów ubezpieczeń szczególnie utrudnione było raportowanie w sprawozdaniu danych dotyczących typowych transakcji ubezpieczeniowych, tj. ubezpieczeń oraz reasekuracji. Z uwagi na charakter tego rodzaju zdarzeń, niełatwe było ustalenie terminów płatności występujących w poszczególnych przypadkach oraz ocena, czy miały miejsce zatory płatnicze. Produkty ubezpieczeniowe, oferowane przez poszczególne zakłady ubezpieczeń, mogą istotnie się od siebie różnić, a składka również może być płacona w różny, ustalony w konkretnym przypadku sposób. W związku z tym, dane wykazywane przez zakłady ubezpieczeń w odniesieniu do analogicznych produktów mogą być zupełnie inne. Dodatkowo, składki są regulowane na rzecz zakładów ubezpieczeń przez klientów, nie odzwierciedlają więc w istocie praktyk stosowanych przez samych ubezpieczycieli.

Z kolei w przypadku reasekuracji przepływy pieniężne są skomplikowane, występują bowiem w dwie strony (składki, prowizje, udział w odszkodowaniu itp.). Wzajemne należności pomiędzy stronami są z reguły kompensowane a rozliczenia są dokonywane na podstawie zbiorczych dokumentów rozliczeniowych, które mogą obejmować większą ilość umów. Prawidłowe wykazanie w sprawozdaniu informacji o umowach reasekuracji jest więc istotnie utrudnione i z uwagi na specyfikę tego rodzaju rozliczeń, może nie odzwierciedlać rzeczywistego charakteru praktyk płatniczych.

W nowelizacji ustawodawca wyszedł naprzeciw ww. wątpliwościom. Z zakresu sprawozdania wyłączone zostają transakcje zawierane w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, czyli kluczowe obszary działalności ubezpieczycieli. Jeszcze w ramach konsultacji Ministerstwo Rozwoju wyjaśniło, że niniejsze wyłączenie należy interpretować wąsko. Na podstawie wprowadzonego przepisu z obowiązku raportowania wyłączone zostaną jedynie transakcje w zakresie umów ubezpieczeń oraz umów reasekuracji.

Co istotne, wyłączenie nie będzie obejmowało innych rodzajów zdarzeń występujących w działalności zakładów ubezpieczeń, m.in. pośrednictwa ubezpieczeniowego, gdzie zakład ubezpieczeń występuje zasadniczo w relacji z mniejszymi podmiotami (agenci, brokerzy).

Bez wątpienia jednak zaproponowane w nowelizacji wyłączenie istotnie ograniczy zakres danych raportowanych przez zakłady ubezpieczeń i uprości cały proces.

 

TRANSAKCJE W RAMACH GRUPY

W przypadku ubezpieczycieli funkcjonujących w ramach grup kapitałowych, istotne znaczenie mają również transakcje wewnątrzgrupowe, związane z nabywaniem różnych rodzajów usług od podmiotów powiązanych. Rozliczenia w tym zakresie mają swoją specyfikę, a terminy płatności mogą być rozłożone w czasie. Z uwagi jednak na okoliczność, że transakcje grupowe są realizowane przez podmioty powiązane, ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie wpływają zasadniczo na zatory płatnicze występujące w relacjach z podmiotami niepowiązanymi i na szeroko rozumianym rynku.

W nowelizacji ustawodawca zaproponował wyłączenie z obowiązku wykazywania w sprawozdaniu o terminach zapłaty transakcji dokonywanych w ramach grupy kapitałowej. W uzasadnieniu do ustawy zostało doprecyzowane, że wyłączone z obowiązku raportowania zostaną zarówno transakcje z podmiotami krajowymi, jak i z podmiotami zagranicznymi, które wchodzą do tej samej grupy kapitałowej. Przedmiotowe wyłączenie jest rozwiązaniem szczególnie ważnym dla ubezpieczycieli, którzy dokonują dużej ilości transakcji z podmiotami powiązanymi. Od sprawozdania za 2022 r. takie transakcje nie będą już uwzględniane.

 

DANE PREZENTOWANE W SPRAWOZDANIU

W praktyce, nowelizacja istotnie zmienia zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu.

Nadal pozostanie podział na część przepływową (świadczenia otrzymane i spełnione) oraz część zatorową (świadczenia otrzymane i spełnione po terminie oraz nieotrzymane i niespełnione), natomiast modyfikowany jest sposób prezentacji danych w tych częściach sprawozdania.

I tak, zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, w części przepływowej wartość świadczeń wykazywana była w przedziałach czasowych, w których zostały one otrzymane/spełnione, w odniesieniu do dnia wystawienia faktury/rachunku (tzw. wiekowanie). Nowelizacja upraszcza niniejszą część i od tego roku w sprawozdaniu wykazywana będzie wyłącznie zbiorcza wartość świadczeń spełnionych/otrzymanych w terminach wynikających z umowy.

Zmiana obejmuje również zakres informacji prezentowanych w części zatorowej, gdzie dotychczas zbiorczo wykazywana była wartość świadczeń otrzymanych i spełnionych po terminie oraz wartość świadczeń nieotrzymanych i niespełnionych. Zgodnie z nowelizacją, dodatkowo niezbędne będzie wykazanie zbiorczo wartości świadczeń w przedziałach czasowych, w których mieści się opóźnienie. W części zatorowej mamy więc do czynienia z istotnym rozszerzeniem zakresu prezentowanych danych.

 

WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA

Dotychczas przedsiębiorcy składali sprawozdanie za dany rok w terminie do 31 stycznia następnego roku. Termin nie był najbardziej trafiony, ponieważ początek roku to szczególnie gorący okres, który wiąże się z zamknięciem poprzedniego roku, przygotowaniem sprawozdania finansowego itp. Dodatkowy obowiązek związany z raportowaniem stosowanych terminów zapłaty był więc uciążliwy.

Również w tym zakresie ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i termin na złożenie sprawozdania o zatorach został wydłużony do 30 kwietnia następnego roku. Przedsiębiorcy zyskają więc dodatkowy czas na przygotowanie sprawozdania.

Istotne są również przewidziane w nowelizacji przepisy przejściowe dotyczące wejścia w życie zaproponowanych rozwiązań. Nowe przepisy będą obowiązywały już w odniesieniu do sprawozdania za 2022 r., które będzie trzeba złożyć w terminie do końca kwietnia 2023 r. (efektywnie, do 2 maja 2023 r.). Z jednej strony to dobrze dla zakładów ubezpieczeń, ponieważ już za ten rok nie będą zobowiązane do raportowania części zdarzeń, które generowały istotną część pracy przy sporządzaniu sprawozdania. Z drugiej natomiast strony, zmianie ulega zakres danych prezentowanych w treści sprawozdania, niezbędne jest więc zweryfikowanie, czy zakres informacji zawartych w stosowanych przez przedsiębiorcę systemach jest wystarczający na potrzeby przygotowania raportu, czy może konieczne będzie zebranie dodatkowych informacji.

Żeby terminowo oraz prawidłowo złożyć sprawozdanie za 2022 r., niezbędna będzie więc odpowiednio wczesna weryfikacja zakresu gromadzonych danych.

Pozostając przy temacie składania sprawozdań trzeba zauważyć, że projekt nowelizacji zakładał wprowadzenie dodatkowych przepisów przewidujących usankcjonowanie możliwości składania sprawozdań przez pełnomocnika, natomiast zrezygnowano z tego w trakcie procesu legislacyjnego. Aktualnie, pomimo braku odpowiednich przepisów, funkcjonalność samego sprawozdania daje możliwość składania go przez pełnomocnika. Ustawodawca uznał więc zapewne, że nie ma konieczności dodawania przepisów szczególnych odnoszących się do składania sprawozdań przez pełnomocnika.

 

ZMIANY W KARACH ZA ZATORY

Nowelizacja przewiduje również zmiany w obszarze, który szczególnie interesuje przedsiębiorców zobowiązanych do składania sprawozdań, tj. w zakresie kar za występujące w prowadzonej działalności zatory płatnicze.

Zgodnie z nowym stanem prawnym, Prezes UOKiK nie będzie miał obowiązku każdorazowego karania za zidentyfikowane zatory, będzie miał również większą swobodę przy ich nakładaniu. Wymierzając karę organ weźmie pod uwagę m.in. wagę naruszenia, działania podjęte przez podmiot czy sposób współpracy z organem.

Zmiany przepisów dot. karania zasadniczo będą więc korzystniejsze z perspektywy przedsiębiorców oraz bardziej elastyczne z perspektywy organu.

 

NOWE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA SPRAWOZDANIA O ZATORACH

Nowelizacja w istotny sposób zmienia obowiązujące ubezpieczycieli zasady przygotowywania sprawozdań o terminach zapłaty. Kluczowe jest wyłączenie z zakresu raportowania transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz transakcji grupowych, co w istotny sposób uprości sprawozdania zakładów ubezpieczeń.

Ważna jest również zmiana zakresu informacji prezentowanych w treści sprawozdania, co może generować po stronie ubezpieczycieli konieczność modyfikacji danych gromadzonych w systemach.

Trzeba pamiętać, że zmiany będą obowiązywały już od sprawozdania za 2022 r., które będzie składane w wydłużonym terminie do 30 kwietnia 2023 r. (w praktyce, do 2 maja 2023 r.).

Źródło: TOM 20, NUMER 1, STYCZEŃ 2023, https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/

11 stycznia 2023

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

12 czerwca 2024

[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?

Wczoraj Rada Ministrów ogłosiła założenia do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach lokalnych, w tym najważniejsze zmia...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?
tax litigation postępowania podatkowe sąd ALTO doradca podatkowy garnitur

Podatki

12 czerwca 2024

Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team

Zespół do zadań specjalnych, czy właściwie, zgodnie z oficjalnym nazewnictwem, Zespół Postępowań Podatkowych w ALTO, to szóstka sp...

Czytaj dalej
Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną