Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

5 lutego 2020

Alert prawny – 5 lutego 2020 r.

alert

Informujemy o obowiązkach nałożonych na emitentów wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i listów zastawnych.

1 lipca 2019 r. wszedł w życie art. 44 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2243 z późn. zm.).

W związku z ww. nowelizacją emitenci wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzonych przed tym dniem następujących papierów wartościowych:

 • obligacji
 • listów zastawnych
 • certyfikatów inwestycyjnych
 • obowiązani są przekazać Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w terminie do 31 marca 2020 r. szereg informacji.


OBLIGACJE

Emitent przekazuje KDPW informacje o wszystkich wyemitowanych przez niego emisjach tych obligacji, ze wskazaniem:

 • oznaczenia tych emisji,
 • liczby obligacji wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji,
 • jednostkowej wartości nominalnej tych obligacji i waluty, w której wartość
  ta została wyrażona,
 • wysokości oprocentowania tych obligacji w stosunku rocznym,
 • łącznej wartości i waluty świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych obligacji,
 • terminów, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji,
 • czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez niego wykonane
  i w jakim zakresie.


LISTY ZASTAWNE

Emitent przekazuje KDPW informacje o wszystkich wyemitowanych przez niego emisjach tych listów zastawnych, ze wskazaniem:

 • oznaczenia tych emisji,
 • liczby listów zastawnych wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji,
 • jednostkowej wartości nominalnej tych listów zastawnych i waluty, w której wartość ta została wyrażona,
 • wysokości oprocentowania tych listów zastawnych w stosunku rocznym,
 • łącznej wartości i waluty świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych listów zastawnych,
 • terminów, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych listów zastawnych,
 • czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie.


CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Emitent przekazuje KDPW informacje o wszystkich wyemitowanych przez niego emisjach tych certyfikatów inwestycyjnych, ze wskazaniem:

 • oznaczenia tych emisji, a w przypadku gdy są związane z subfunduszem – oznaczenie tego subfunduszu,
 • liczby certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji lub subfunduszy,
 • wartości i waluty świadczeń z tytułu udziału w dochodach emitenta lub z tytułu wykupu tych certyfikatów inwestycyjnych, które stały się już wymagalne,
 • terminów, w których emitent powinien wykonać te świadczenia,
 • czy świadczenia te zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie.

Informacje odnośnie obligacji, listów zastawnych i certyfikatów powinny zostać przekazane wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.


PROCEDURA PO 31 MARCA

Emitent obowiązany jest przekazać KDPW w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca informacje wskazane wyżej zaktualizowane według stanu na ostatni dzień danego miesiąca, jeżeli przestały one odpowiadać stanowi rzeczywistemu.


WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU

Wskazany wyżej obowiązek wygasa wraz z przekazaniem KDPW informacji, z której wynika, że emitent nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji, listów zastawnych ani certyfikatów inwestycyjnych.


FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

Informacje przekazywane są w postaci elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie KDPW.

W celach obsługi procesu przekazywania tych danych, na stronie KDPW została udostępniona dedykowana aplikacja ,,Zobowiązania Emitentów’’. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać składając odpowiedni wniosek – link, aby z niej korzystać, emitent musi posiadać aktywny kod LEI (Legal Entity Identifier).


RAPORTOWANIE PRZEZ AGENTA RAPORTUJĄCEGO

W przypadku, w którym ww. papiery wartościowe zapisane są w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych (obowiązujących przed uchwaleniem omawianej nowelizacji), podmiot prowadzący tę ewidencję jest uważany przez KDPW za agenta raportującego. W takim przypadku wyżej opisane obowiązki raportowe powinny być wykonane przez agenta raportującego, co zwalnia z wykonania tych obowiązków emitenta papierów wartościowych.


UMOWA O ZAREJESTROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Emitent papierów wartościowych może ubiegać się o ich zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych. Z chwilą zawarcia umowy o zarejestrowanie papierów wartościowych emitent staje się zwolniony z obowiązków informacyjnych względem KDPW, o których mowa w niniejszym alercie.


KARY

Nowe przepisy wprowadzają surowe kary. Grzywna do 2 000 000 zł może zostać nałożona na:

 • osobę uprawnioną do reprezentowania emitenta/agenta raportującego, dopuszczającą się tego, że emitent/agent raportujący nie wykonują
  obowiązków informacyjnych względem KDPW,
 • osobę, przekazującą KDPW nieprawdziwe dane.

 

Zachęcamy do kontaktu, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dalszych informacji
lub naszym wsparciem w ww. temacie.

5 lutego 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

12 czerwca 2024

[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?

Wczoraj Rada Ministrów ogłosiła założenia do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach lokalnych, w tym najważniejsze zmia...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?
tax litigation postępowania podatkowe sąd ALTO doradca podatkowy garnitur

Podatki

12 czerwca 2024

Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team

Zespół do zadań specjalnych, czy właściwie, zgodnie z oficjalnym nazewnictwem, Zespół Postępowań Podatkowych w ALTO, to szóstka sp...

Czytaj dalej
Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną