Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

19 sierpnia 2020

[ALERT ALTO]: TARCZA POD KONTROLĄ (?) – Ruszają kontrole dofinansowania, czyli jak fiskus będzie łatał budżet? (cz. 1)

alert

W dzisiejszym alercie wskażemy, z jakich danych mogą korzystać organy w typowaniu podmiotów do kontroli oraz jakie obszary będą w pierwszej kolejności weryfikowane i jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowości stwierdzonych przez organ w przypadku dofinansowania z FGŚP.

 

LICZBY NIE KŁAMIĄ (?) – TYPOWANIE DO KONTROLI

Prawdopodobnym jest, że organy kontrolne mogą posługiwać się informacjami posiadanymi przez organy podatkowe (np. wartości liczbowe wynikające z plików JPK) na potrzeby wyboru podmiotów do kontroli lub też typowania potencjalnych nieprawidłowości (np. brak spadku sprzedaży zgodnie z danymi podatkowymi mimo takiej deklaracji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie).

MF otrzymało również uprawnienie do zlecenia Krajowej Izbie Rozliczeniowej (nadzorującej system STIR) dokonania analizy skutków zachodzących zjawisk gospodarczych, w tym ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców. Może to posłużyć do badania wpływu pandemii koronawirusa na sytuację rynkową polskich firm, a tym samym również do weryfikacji zasadności przyznania środków pomocowych w ramach Specustawy COVID-19.

W praktyce oznacza to, że przedmiotem analizy będą zarówno dane z firmowych rachunków i lokat w bankach i SKOK-ach (wykorzystywane przez STIR), jak i informacje przetwarzane w systemach płatności, a pochodzące m.in. z zagranicznych banków, firm inwestycyjnych i organów władzy publicznej. Informacje zgromadzone przez STIR połączone z innymi danymi posiadanymi przez fiskusa (np. z JPK_VAT) będą zatem mogły posłużyć organom do prześledzenia sytuacji finansowej podmiotu, który otrzymał dofinansowanie i na tej podstawie do przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji (w trakcie kontroli), z czego wynikały spadki obrotów (np. czy nie zostały one czasowo zaniżone lub sztucznie przesunięte w czasie).

 

„FGŚP POD LUPĄ” – JAKI MOŻE BYĆ PRZEWIDYWANY ZAKRES KONTROLI?

Podstawą przyznania dofinansowania z FGŚP jest spadek obrotów gospodarczych w ujęciu wartościowym lub ilościowym, który wystąpił na skutek pandemii COVID-19. Kwestia kalkulacji spadku została pozostawiona beneficjentom do indywidualnej analizy, jednakże punktem zapalnym pozostaje ocena, czy zadeklarowany przez przedsiębiorcę spadek zaistniał w wyniku pandemii koronawirusa. W przypadku przedsiębiorców, których działalność nie została ograniczona administracyjnie, udowodnienie związku spadków obrotu z pandemią może być trudniejsze – przykładowo, warto zgromadzić uzasadnienie biznesowe przedstawiające korelację między sytuacją finansową Spółki w konkretnych miesiącach a danymi / informacjami dotyczącymi ogólnej koniunktury rynkowej.

W trakcie kontroli, weryfikacji może podlegać zatem szczegółowa metodologia kalkulacji spadku wraz
z uzasadnieniem biznesowym jego wystąpienia
. Beneficjenci powinni ponadto być gotowi do udzielenia organom dodatkowych informacji, jeśli nie zanotowali zarówno spadku o charakterze wartościowym, jak i ilościowym.

Chociaż procedura ubiegania się o wsparcie zakłada użycie odpowiedniego kalkulatora dla określenia przysługującej pracodawcy kwoty dofinansowania, liczne wątpliwości wiążą się z kwestią wprowadzenia do tego narzędzia prawidłowych danych.

Weryfikacja organów może mieć więc na celu sprawdzenie, czy na potrzeby kalkulacji dofinansowania użyte wartości wynagrodzenia nie uwzględniały określnych elementów dodatkowych/uznaniowych, co sztucznie zawyżało wysokość przyznanego wsparcia.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania na podstawie Tarcz 1.0-3.0 jest obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników objętych dofinansowaniem lub wprowadzenie przestoju ekonomicznego.

W tym zakresie organy mogą weryfikować, czy porozumienie z pracownikami zostało zawarte prawidłowo (tj. po spełnieniu niezbędnych przesłanek, czy dokument posiadał odpowiednią treść, czy został podpisany przez uprawnione osoby itp.), a także czy w praktyce rzeczywiście respektowano jego postanowienia.

Beneficjent środków z FGŚP jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia w okresie dofinansowania. Ustanie zatrudnienia pracownika objętego dofinansowaniem może więc podlegać szczegółowej weryfikacji przez organ kontrolny, aby określić odpowiednie konsekwencje dla pracodawcy w tym zakresie.

 

SKUTKI KONTROLI

Stwierdzone nieprawidłowości w ramach kontroli mogą mieć następujące skutki:

  • konieczność zwrotu otrzymanego przez przedsiębiorcę dofinansowania wraz z odsetkami (w tym całości przyznanych środków),
  • poniesienie odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej za złożenie fałszywych oświadczeń lub też wyłudzenia dofinansowania.

Jednocześnie, pozytywny wynik kontroli może być bezpośrednio powiązany z uprzednio podjętymi działania przygotowawczymi. Rekomendujemy więc odpowiednie przygotowanie się do kontroli, w tym:

  • identyfikację obszarów ryzyka i mogących budzić potencjalne wątpliwości organów kontrolnych,
  • zgromadzenie i uporządkowanie dokumentacji udowadniającej zasadność przyznania środków,
  • zgromadzenie i ocenę danych zebranych na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku o wsparcie,
  • przygotowanie wewnętrznej procedury działania na wypadek kontroli

* * *

Nasi eksperci z zakresu wdrażania rozwiązań z tzw. Tarczy Antykryzysowej przeprowadzają niezależne audyty
w zakresie weryfikacji prawidłowości i zasadności otrzymania / korzystania
ze środków pomocowych przez przedsiębiorców.

Zachęcamy do kontaktu / konsultacji z nami, jeśli rozważacie Państwo podjęcie konkretnych działań przygotowawczych oraz zabezpieczających na wypadek kontroli otrzymanego wsparcia.

 

19 sierpnia 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

12 czerwca 2024

[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?

Wczoraj Rada Ministrów ogłosiła założenia do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach lokalnych, w tym najważniejsze zmia...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?
tax litigation postępowania podatkowe sąd ALTO doradca podatkowy garnitur

Podatki

12 czerwca 2024

Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team

Zespół do zadań specjalnych, czy właściwie, zgodnie z oficjalnym nazewnictwem, Zespół Postępowań Podatkowych w ALTO, to szóstka sp...

Czytaj dalej
Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną