Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

29 czerwca 2020

[ALERT ALTO]: TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0

alert

 • wprowadzenie możliwości uzyskania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,

 • wprowadzenie procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, która ma na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie,

 • wprowadzenie przepisów mających zapobiegać wrogim przejęciom firm przez zagraniczne podmioty spoza UE – transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w krajowych spółkach będą kontrolowane przez UOKiK,

 • ograniczenie możliwości żądania odsetek ustawowych w transakcjach handlowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia, do przedsiębiorstw z sektora MŚP, w razie ustalenia w umowie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni,

 • wprowadzenie możliwości obniżenia wymiaru czasu pracownika oraz objęcia pracownika przestojem ekonomicznym w razie wystąpienia u pracodawcy istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń na okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

 • możliwość udzielenia przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, w terminie wskazanym przez pracodawcę, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów,

 • ograniczenie wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

 • wprowadzenie możliwości zawieszenia przez pracodawcę obowiązków tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, czy wypłaty świadczeń urlopowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

 • wprowadzenie możliwości wypowiedzenia przez strony, umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu m. in. stosunku pracy, z zachowaniem terminu 7 dni, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

 • wprowadzenie możliwości wypłaty środków z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem opisanym w Kodeksie pracy bądź też przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19,

 • wydłużenie okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r. oraz umożliwienie Radzie Ministrów, w drodze rozporządzenia, określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku dla określonych grupy osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek,

 • doprecyzowanie zasad obliczania spadku obrotów gospodarczych na potrzeby wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP oraz od Starosty – spadek będzie mógł być liczony od 1 stycznia 2020 r. (a nie dopiero od 2 stycznia br.), w rezultacie porównanie obrotów między poszczególnymi okresami będzie łatwiejsze do przygotowania i analizy,

 • zniesienie obowiązku składania comiesięcznych oświadczeń o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie od Starosty oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek społecznych,

 • możliwość udzielenia przez starostę pożyczki ze środków Funduszu Pracy jednorazowo na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej przez organizacje pozarządowe oraz inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,

 • wydłużenie terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, do dnia 31 stycznia 2021 r.,

 • wprowadzenie możliwości „wakacji kredytowych” – zawieszenia przez bank spłaty kredytu mieszkaniowego, na czas nie dłuższy niż 2 kwartały w całym okresie spłaty kredytu, bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy,

 • umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, bez konieczności składania oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, po 3 miesiącach od daty jej udzielenia,

 • przyznanie prawa do świadczenia postojowego przedsiębiorcom, którzy równocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

 • wprowadzenie możliwości skorzystania przez podatników (wierzycieli) ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, poprzez odliczenie od podstawy obliczenia zaliczki wartości nieuregulowanych lub zbytych wierzytelności, w okresie rozliczeniowym w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty (obecnie termin ten wynosi 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty),

 • przedłużenie zawieszenia terminów na raportowanie krajowych schematów podatkowych do 30 dnia po dniu odwołania stanu epidemicznego i stanu epidemii; jednocześnie w przypadku schematów transgranicznych analogiczne zawieszenie ma trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.,

 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkami dochodowymi (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn przekazanych domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, a także darowizn komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego,

 • możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, o ile wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii w następstwie wystąpienia  COVID-19,

 • przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R) oraz do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. albo o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

 • przedłużenie terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji,

 • wyłączenie z przepisów o cenach transferowych transakcji pomiędzy uczelnią medyczną a podmiotem leczniczym,

 • wprowadzenie możliwości składania niektórych wniosków do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, zmiana obejmie wnioski o świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz udzielenie ulgi w spłacie należności,

 • wydłużenie możliwości posługiwania się certyfikatem rezydencji bez określonego terminu ważności jeśli okres dwunastu miesięcy od daty jego wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – certyfikaty takie będą mogły zostać uwzględnione przez płatnika przy ustalaniu wymiaru podatku u źródła w okresie obowiązywania ww. stanów oraz 2 kolejnych miesięcy po ich odwołaniu,

 • umożliwienie potwierdzenia rezydencji podatkowej kontrahenta w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, kopią certyfikatu rezydencji – pod warunkiem że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym,

 • wprowadzenie możliwości skorzystania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, z posiadanego przez płatnika certyfikatu rezydencji podatnika obejmującego 2019 r. – w tym przypadku konieczne jednak będzie posiadanie oświadczenia zagranicznego podatnika potwierdzającego aktualność danych zawartych w certyfikacie,

 • przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek raportowania VAT w nowej strukturze JPK_VATdo 1 października 2020 r.

Teraz Ustawa trafi pod obrady Senatu. Zgodnie z harmonogramem, ma ona być przedmiotem prac na posiedzeniu 17 czerwca 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

29 czerwca 2020

Mogą Cię zainteresować:

VAT WEBINAR ALTO

Podatki

8 lipca 2024

[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?

Czy wiesz, że w ostatnim czasie luka VAT wzrosła z 7,3% do 15,8%? Co oznacza ten dramatyczny wzrost i jakie może mieć konsekwencje...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?
Aneta grzyb partner w ALTO awans ceny transferowe

Podatki

1 lipca 2024

Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO

Liderująca od ponad trzech lat zespołowi cen transferowych w ALTO Aneta Grzyb, dotychczas Senior Manager, jest doświadczoną specja...

Czytaj dalej
Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną