Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

20 kwietnia 2020

ALERT ALTO: TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 – rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców

alert

Poniżej przedstawiamy kluczowe rozwiązania przewidziane w tej ustawie:

 

1. Wsparcie dla przedsiębiorców z Agencji Rozwoju Przemysłu

 • możliwość otrzymania wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na utrzymanie płynności finansowej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii oraz kolejne 12 miesięcy (w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu)
 • na wniosek przedsiębiorcy, który ma być rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami
 • informacje ws. naboru wniosków mają zostać opublikowane na stronie www ARP w ciągu 3 dni (https://www.arp-tarcza.pl/).

2. Instrumenty kontroli zasadności przyznania wsparcia

 • uprawnienie dla Ministra Finansów do zlecenia Krajowej Izbie Rozliczeniowej analiz w zakresie skutków zachodzących zjawisk gospodarczych oraz ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców
 • przepisy te w praktyce będą mogły stanowić podstawę weryfikacji zasadności przyznania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

3. Zmiany dotyczące dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP (z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2020 r.)

 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie z FGŚP także w przypadku obniżenia wymiaru pracy pracownika o mniej niż 20%
 • objęcie dofinansowaniem z FGŚP pełnego miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń
 • zakaz wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika będzie obejmował okres, na jaki przyznano dofinansowanie
 • poszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wystąpić o dofinansowanie z FGŚP o organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, państwowe osoby prawne oraz zakłady lecznictwa uzdrowiskowego

4. Zmiany dotyczące dofinansowania wynagrodzeń przez starostę (z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2020 r.)

 • objęcie dofinansowaniem przyznanym przez starostę pełnego miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń
 • w przypadku dofinansowania wynagrodzeń przez starostę, obowiązek utrzymania zatrudnienia będzie obejmował okres, na jaki przyznano dofinansowanie

5.Inne zmiany w zakresie dofinansowania dla przedsiębiorców

 • samozatrudniony, który otrzymał wsparcie starosty na dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności, zobowiązany jest prowadzić działalność przez okres, na jaki zostało przyznane dofinansowanie (z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2020 r.)
 • usunięcie limitu przychodu (w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) uprawniającego do otrzymania świadczenia postojowego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy wniosków składanych od 1 kwietnia 2020 r.)
 • możliwość ponownego otrzymania świadczenia postojowego przez zleceniobiorców i samozatrudnionych (maksymalnie trzykrotnie)
 • rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pożyczki od starosty o podmioty niezatrudniające pracowników
 • brak przychodu podatkowego z tytułu umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

6. Zmiany w zakresie stosowania zwolnień z opłacania składek ZUS

 • zwolnienie przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników z obowiązku opłacania 50% składek za okres od 1 marca do dnia 31 maja 2020 r.
 • brak przychodu podatkowego z tytułu skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 • możliwość skorzystania ze zwolnienia dla składek za marzec 2020 r. również wówczas, gdy zostały one już opłacone (poprzez zwrot zapłaconych składek)

7. Zmiany dotyczące obowiązków podatkowych i sprawozdawczych

 • wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r. (dla podatników, ze skróconym rokiem podatkowym)
 • możliwość zachowania statusu podatkowej grupy kapitałowej pomimo niespełnienia warunku rentowności oraz wymogu braku zaległości podatkowych

8. Zmiany w zakresie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obligacjach

 • umożliwienie zdalnego udziału w organach funduszów inwestycyjnych, m. in. zgromadzeniu uczestników w funduszu inwestycyjnym otwartym
 • przedłużenie terminów związanych z opracowaniem i publikacją polityki zaangażowania oraz Informacji o zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji
 • umożliwienie zdalnego udziału w zgromadzeniu obligatariuszy

9. Zmiany dotyczące postępowania upadłościowego

 • wstrzymanie rozpoczęcia oraz zawieszenie rozpoczętego biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii
 • wprowadzenie domniemania, dotyczącego stanu niewypłacalności i powiązania go z zaistnieniem COVID-19
 • brak możliwości udzielenia wsparcia wynikającego ze ustawy przedsiębiorcom, wobec których ogłoszono upadłość oraz otwarto postepowanie restrukturyzacyjne

10. Zmiany dotyczące Kodeksu spółek handlowych

 • wprowadzenie możliwości podejmowania uchwał przez radę nadzorczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej w trybie zdalnym także w przypadkach głosowania tajnego, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu
 • wprowadzenie możliwości dokonania zapisu na akcje w postaci elektronicznej

11. Regulacje dotyczące odbioru pism pocztowych

 • odstąpienie od stosowania zasady domniemania doręczenia w przypadku nieodebrania pisma w terminie (z pewnymi wyjątkami)

20 kwietnia 2020

Mogą Cię zainteresować:

2024 podatki

Podatki

4 grudnia 2023

Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Przełom listopada i grudnia, choć bywa, że i wcześniej, wywołuje u przedsiębiorców zasadnicze pytanie – z jakimi zmianami podatkow...

Czytaj dalej
Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Podatki

4 grudnia 2023

Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?

Miłośnicy ochrony środowiska mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Już niebawem, bo od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożona w życie tzw....

Czytaj dalej
Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną