Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

10 listopada 2020

[ALERT ALTO]: SLIM VAT – szereg uproszczeń dla podatników od 2021 r.

alert

Korekty zmniejszające VAT 

  • Dostawca będzie mógł pomniejszyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym wystawił fakturę korygującą, o ile będzie posiadał dokumentację potwierdzającą, że uzgodnił z nabywcą warunki transakcji. Oznacza to, że dostawcy będą musieli zadbać o odpowiednie udokumentowanie podstawy korekty „in minus” (np. kwot udzielonych rabatów). Nie będzie natomiast konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
  • Nabywca będzie zobowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym zostały uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej.

 

Korekty in plus

Do ustawy o VAT wprowadzone zostaną przepisy regulujące zasady rozliczania faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i VAT należny (dotychczas wynikające jedynie z interpretacji indywidualnych i orzecznictwa). Sposób rozliczenia takich korekt będzie uzależniony od momentu, kiedy zaistniała przyczyna jej wystawienia:

  • korekty spowodowane przyczynami istniejącymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna;
  • korekty wynikające z przyczyn zaistniałych po dokonaniu sprzedaży, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej, będą ujmowane w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą (w którym powstała przyczyna korekty);
  • wykrycie błędu w pierwotnej fakturze będzie skutkowało obowiązkiem zwiększenia podstawy opodatkowania za okres, w którym rozliczona została faktura pierwotna.

Split-payment i wykorzystanie środków na rachunku VAT

  • W ramach Slim VAT wyłączenie z obowiązku stosowania mechanizmu split payment zostanie rozszerzone na potrącenia wierzytelności inne niż przewidziane w art. 498 Kodeksu cywilnego. Obowiązkowy split payment nie będzie więc mieć zastosowania także do potrąceń o charakterze umownym, np. w przypadku nettingu.
  • Podatnicy będą mogli opłacić z rachunku VAT należności podatkowe i należności celne na rzecz agencji celnych.
  • Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT będą mogły złożyć także podmioty nieposiadające w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, jak również takie, które nie są podatnikami VAT
    (np. komornicy).

Zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych

Nowelizowane przepisy wprowadzają również zmiany w regulacjach dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). W szczególności, planowane jest wprowadzenie 3-letniego okresu obowiązywania WIS (obecnie obowiązują one co do zasady bezterminowo). Zasada ta dotyczyć będzie zarówno informacji wydanych po wejściu w życie nowych przepisów, jak również tych wydanych przed 1 stycznia 2021 r., które będą ważne przez 3 lata liczone od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów (tj. do końca 2023 r.)

Projektowane przepisy przewidują także możliwość wystąpienia o WIS dla towarów klasyfikowanych dla celów VAT według PKWiU, np. towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności.

Dodatkowo, WIS nie będzie wydawany, jeśli w sprawie, której dotyczy wniosek będzie już prowadzone postępowanie, kontrola podatkowa lub celno-skarbowa lub, gdy została już w tym zakresie wydana decyzja lub postanowienie organu podatkowego (analogicznie jak obecnie w przypadku interpretacji podatkowych). Zmiana ta obejmie też postępowania będące w toku przez wejściem w życie nowelizacji.

 

Jak się przygotować

Z uwagi na krótki okres vacatio legis podatnicy mogą już teraz przygotować się do projektowanych zmian, aby maksymalnie efektywnie móc korzystać z korzyści płynących ze Slim VAT, w szczególności:

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania pozostajemy do dyspozycji.

10 listopada 2020

Mogą Cię zainteresować:

technologia AI ryzyko firma modelowanie doradztwo
20 maja 2024

Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Zespół ALTO codziennie pracuje nad tym, żeby dostarczać coraz większą wartość klientom oraz by zakres naszej oferty był jak najbar...

Czytaj dalej
Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną