Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

13 września 2021

[ALERT ALTO]: Polski Ład – proponowane zmiany po konsultacjach społecznych

alert

Projekt wraz z uzasadnieniem został przekazany do Sejmu.

Zmiany zaprezentowane w ramach pierwotnego projektu omówiliśmy w alercie ALTO z dnia 28 lipca br. 

Poniżej przedstawiamy natomiast najważniejsze propozycje zmian po konsultacjach społecznych.


[PIT]

 1. Dalsze zmiany dot. składki zdrowotnej

 Zgodnie z nowym projektem ustawy zaproponowano następujące modyfikacje w przypadku:

a) B2B opodatkowane liniowo:

 • stawka 4,9% (od dochodu) od 2022 r.

b) B2B na ryczałcie ewidencjonowanym:

 • stawka ok. 305 zł dla podatników o przychodzie do 60 000 zł rocznie (zamiast proponowanych 9%),
 • stawka ok. 508 zł przy przychodach między 60 001 zł a 300 000 zł,
 • stawka 916 zł przy przychodach powyżej kwoty 300 001 zł.

[CIT]

 1. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego oraz likwidacja limitu kosztów usług niematerialnych (15e ustawy o CIT)
 • Nowy podatek ma objąć:
  a) spółki z o.o.,
  b) spółki akcyjne oraz
  c) podatkowe grupy kapitałowe,

– które w danym roku poniosły stratę z działalności operacyjnej albo udział osiągniętego dochodu z ich działalności operacyjnej w przychodach był nie większy niż 1%.

 • Wyłączone z opodatkowania będą m.in.
  a) podmioty rozpoczynające działalność (w tym start-upy),
  b) przedsiębiorstwa finansowe,
  c) podatnicy o prostej strukturze udziałowej oraz
  d) podmioty w trudnej sytuacji gospodarczej (takie, które zanotowały spadek przychodów o minimum 30% w stosunku do poprzedniego roku).
 • Podatek wyniesie 10% x (4% przychodów + wydatki nadmiarowe).
 • Wydatki nadmiarowe to m.in. koszty finansowania dłużnego oraz wartość podatku odroczonego wynikającego z ujawnienia niezamortyzowanych WNiP.
 • Do wydatków nadmiarowych zaliczymy również koszty usług niematerialnych, które do tej pory podlegały wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e. Ustawodawca zdecydował się na rezygnację z dalszego funkcjonowania w przepisach ustawy CIT tego limitu.
 • Ponadto projekt ustawy przewiduje również możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania:
  a) darowizn oraz
  b) dochodów zwolnionych w ramach działania w SSE lub PSI.
 • Minimalny podatek dochodowy podatnicy będą mogli odliczać w kolejnych latach podatkowych od podatku obliczonego na zasadach ogólnych.

 

 1. Modyfikacja definicji miejsca zarządu dla potrzeb ustalenia rezydencji podatkowej
 • Nowa definicja miejsca zarządu przewiduje, że podatnik ma zarząd na terytorium Polski, między innymi, gdy jego bieżące sprawy są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły.
 • Katalog otwarty tytułów prawnych, na podstawie których możliwe jest prowadzenie bieżących spraw podatnika.

 

 1. Modyfikacja przepisów dotyczących ukrytej dywidendy
 • Koszty stanowią ukrytą dywidendę podlegającą wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zostanie spełniona jedna z następujących przesłanek:
  a) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku;
  b) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem;
  c) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.
 • Jednocześnie przesłanki z pkt b) i c) nie będą spełnione w sytuacji, kiedy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

 

 1. Ograniczenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych elektronicznie
 • Przewidziany w pierwotnym projekcie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania do organów podatkowych w formie elektronicznej nie będzie dotyczyć podatników zwolnionych z CIT podmiotowo.

 

 1. Ulga B+R – zmiany dla dużych podmiotów o statusie CBR
 • Zgodnie z najnowszym projektem, podmioty nieposiadające statusu MŚP, posiadające jednocześnie status Centrum Badawczo-Rozwojowego, podobnie jak w ramach obecnie obowiązujących przepisów, będą mogły odliczyć jedynie 100% kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (tak jak podmioty bez statusu CBR).
 • Zrezygnowano zatem z propozycji poprzedniego projektu, aby wspomniane podmioty mogły rozliczyć 200% ww. kosztów.

 

 1. Ulga na prototypy
 • Wydłużono z 2 do 6 lat okres, w którym ulga na prototypy może zostać wykorzystana, w przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

 

7. Zmiany w estońskim CIT – zmiana stawek CIT

● Obniżenie stawki ryczałtu z 15 do 10%
dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, oraz
● Obniżenie stawki ryczałtu dla pozostałych podatników niż wskazani w punkcie 1 powyżej z 25 do 20% niezależnie od spełnienia warunku poniesienia nakładów inwestycyjnych w odpowiedniej wysokości celem skorzystania z niższej stawki.

 

8. Doprecyzowanie regulacji WHT

 • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela poprzez określenie, że przy ocenie czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.
 • Obowiązek przedstawiania dokumentów wymaganych w ramach procedury WHT refund będzie obowiązywał tylko, gdy obowiązek ten wynika z odrębnych regulacji (ustawa, umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).
 • Oświadczenie płatnika składane w ramach mechanizmu relief at source, będzie mogło zostać podpisane przez kierownika jednostki, a w przypadku gdy podmiotem kieruje organ wieloosobowy – jedna osoba upoważniona przez ten organ.
 • Oświadczenie składane w ramach wniosku o zwrot WHT w zakresie braku wiedzy płatnika o okolicznościach wykluczających zastosowanie preferencji podatkowych będzie mogło zostać złożone jednokrotnie w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł.
 • W przypadku braku wątpliwości co do stanu faktycznego, płatnik będzie mógł posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej.
 • Opinie o stosowaniu zwolnienia wydane do dnia 31 grudnia 2021 r. będą obowiązywać do 1 stycznia 2025 r.

[VAT]

 1. Rozszerzenie definicji powiązań finansowych członków grup VAT.
 • Zgodnie z proponowanymi zmianami, aby uznać podmioty za powiązane finansowo, jeden z podatników wchodzących w skład grupy musi posiadać:
  a) bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub
  b) ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub
  c) ponad 50% prawa do udziału w zysku każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

 

Proponowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


13 września 2021

Mogą Cię zainteresować:

TAX ALTO WHT

Podatki

21 czerwca 2024

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski

Wymóg dochowania niedookreślonej „należytej staranności” stanowiący przesłankę ku temu, aby płatnik nie musiał pobierać podatku au...

Czytaj dalej
Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski
ESG ALTO webinar

Podatki

21 czerwca 2024

[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i coraz bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ESG, mamy p...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną