Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

2 lipca 2020

[ALERT ALTO LEGAL]: Tarcza 4.0. – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

alert

I.  ZASADY OGÓLNE

a.  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych są stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19,

b.  dopłaty stosuje się do kredytów udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,

c.  dopłaty stosuje się do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytów zawartych:

 • od dnia wejścia w życie Tarczy 4.0.,
 • przed dniem wejścia w życie Tarczy 4.0., jeżeli umowy kredytu zostaną dostosowane do warunków określonych w Tarczy 4.0.,

d.  dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu  przepisów o podatku PIT oraz CIT,

II.ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW Z DOPŁATAMI

a.  o udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata, może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • na dzień 31 grudnia 2019 roku nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych,
 • wykonuje na terytorium RP działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r., w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19,
 • nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy,
 • utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z  konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

b.  umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r.,

c.  wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą, przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytów z dopłatami.

III.WARUNKI DOPŁAT

a.  kredytów z dopłatami udziela bank, który zawarł z BGK umowę o współpracy. BGK publikuje na swojej stronie internetowej listę banków udzielających kredytów z dopłatami,

b.  dopłaty są wypłacane w okresach miesięcznych zbiorczo w odniesieniu do wszystkich umów kredytu z dopłatami zawartych przez bank. Dopłaty są wypłacane na okres  nie dłuższy, niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą,

c.  oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane jest według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank,

d.  dopłata stanowi:

 • część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku:
  • mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia UE 651/2014 – 2 punktom procentowym,
  • innego przedsiębiorcy, niż wymienionego powyżej – 1 punktowi procentowemu
 • całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości określonej powyżej, dla danej kategorii przedsiębiorców

e.  przedsiębiorca spłaca część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania, o którym mowa w pkt c) i kwotą dopłaty, o której mowa w pkt d),

f.  dopłata jest wypłacana, jeżeli przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału kredytu oraz odsetek, o których mowa w pkt e),

g.  dopłaty są wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania, bankom, które zawarły z BGK umowę o współpracy,

h.  dopłaty stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w art.107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu UE,

i.  pomoc w formie dopłat może być łączona z pomocą de minimis oraz pomocą publiczną w formie gwarancji.

j.  na ten moment, BGK nie opublikował listy banków udzielających kredytów z dopłatami.

 

Powyższe regulacje weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 roku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

2 lipca 2020

Mogą Cię zainteresować:

technologia AI ryzyko firma modelowanie doradztwo
20 maja 2024

Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Zespół ALTO codziennie pracuje nad tym, żeby dostarczać coraz większą wartość klientom oraz by zakres naszej oferty był jak najbar...

Czytaj dalej
Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną