Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

29 czerwca 2020

[ALERT ALTO]: TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0

alert

 • wprowadzenie możliwości uzyskania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,

 • wprowadzenie procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, która ma na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie,

 • wprowadzenie przepisów mających zapobiegać wrogim przejęciom firm przez zagraniczne podmioty spoza UE – transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w krajowych spółkach będą kontrolowane przez UOKiK,

 • ograniczenie możliwości żądania odsetek ustawowych w transakcjach handlowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia, do przedsiębiorstw z sektora MŚP, w razie ustalenia w umowie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni,

 • wprowadzenie możliwości obniżenia wymiaru czasu pracownika oraz objęcia pracownika przestojem ekonomicznym w razie wystąpienia u pracodawcy istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń na okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

 • możliwość udzielenia przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, w terminie wskazanym przez pracodawcę, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów,

 • ograniczenie wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

 • wprowadzenie możliwości zawieszenia przez pracodawcę obowiązków tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, czy wypłaty świadczeń urlopowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

 • wprowadzenie możliwości wypowiedzenia przez strony, umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu m. in. stosunku pracy, z zachowaniem terminu 7 dni, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

 • wprowadzenie możliwości wypłaty środków z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem opisanym w Kodeksie pracy bądź też przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19,

 • wydłużenie okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r. oraz umożliwienie Radzie Ministrów, w drodze rozporządzenia, określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku dla określonych grupy osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek,

 • doprecyzowanie zasad obliczania spadku obrotów gospodarczych na potrzeby wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP oraz od Starosty – spadek będzie mógł być liczony od 1 stycznia 2020 r. (a nie dopiero od 2 stycznia br.), w rezultacie porównanie obrotów między poszczególnymi okresami będzie łatwiejsze do przygotowania i analizy,

 • zniesienie obowiązku składania comiesięcznych oświadczeń o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie od Starosty oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek społecznych,

 • możliwość udzielenia przez starostę pożyczki ze środków Funduszu Pracy jednorazowo na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej przez organizacje pozarządowe oraz inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,

 • wydłużenie terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, do dnia 31 stycznia 2021 r.,

 • wprowadzenie możliwości „wakacji kredytowych” – zawieszenia przez bank spłaty kredytu mieszkaniowego, na czas nie dłuższy niż 2 kwartały w całym okresie spłaty kredytu, bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy,

 • umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, bez konieczności składania oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, po 3 miesiącach od daty jej udzielenia,

 • przyznanie prawa do świadczenia postojowego przedsiębiorcom, którzy równocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

 • wprowadzenie możliwości skorzystania przez podatników (wierzycieli) ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, poprzez odliczenie od podstawy obliczenia zaliczki wartości nieuregulowanych lub zbytych wierzytelności, w okresie rozliczeniowym w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty (obecnie termin ten wynosi 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty),

 • przedłużenie zawieszenia terminów na raportowanie krajowych schematów podatkowych do 30 dnia po dniu odwołania stanu epidemicznego i stanu epidemii; jednocześnie w przypadku schematów transgranicznych analogiczne zawieszenie ma trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.,

 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkami dochodowymi (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn przekazanych domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, a także darowizn komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego,

 • możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, o ile wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii w następstwie wystąpienia  COVID-19,

 • przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R) oraz do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. albo o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

 • przedłużenie terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji,

 • wyłączenie z przepisów o cenach transferowych transakcji pomiędzy uczelnią medyczną a podmiotem leczniczym,

 • wprowadzenie możliwości składania niektórych wniosków do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, zmiana obejmie wnioski o świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz udzielenie ulgi w spłacie należności,

 • wydłużenie możliwości posługiwania się certyfikatem rezydencji bez określonego terminu ważności jeśli okres dwunastu miesięcy od daty jego wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – certyfikaty takie będą mogły zostać uwzględnione przez płatnika przy ustalaniu wymiaru podatku u źródła w okresie obowiązywania ww. stanów oraz 2 kolejnych miesięcy po ich odwołaniu,

 • umożliwienie potwierdzenia rezydencji podatkowej kontrahenta w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, kopią certyfikatu rezydencji – pod warunkiem że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym,

 • wprowadzenie możliwości skorzystania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, z posiadanego przez płatnika certyfikatu rezydencji podatnika obejmującego 2019 r. – w tym przypadku konieczne jednak będzie posiadanie oświadczenia zagranicznego podatnika potwierdzającego aktualność danych zawartych w certyfikacie,

 • przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek raportowania VAT w nowej strukturze JPK_VATdo 1 października 2020 r.

Teraz Ustawa trafi pod obrady Senatu. Zgodnie z harmonogramem, ma ona być przedmiotem prac na posiedzeniu 17 czerwca 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

29 czerwca 2020

Mogą Cię zainteresować:

Twój biznes

29 listopada 2022

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!      

Po Warszawie przyszła kolej na Lublin. Na początku grudnia ALTO oficjalnie otwiera nowe biuro w jednym z najdynamiczniej rozwijają...

Czytaj dalej
ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!      

Podatki

25 listopada 2022

Nominacja do nagrody CEE Retail Awards

ALTO zostało nominowane do nagrody CEE Retail Awards w kategorii Professional Service Provider. To dla nas duże wyróżnienie - grat...

Czytaj dalej
Nominacja do nagrody CEE Retail Awards
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną