Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

20 kwietnia 2020

ALERT ALTO: TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 – rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców

alert

Poniżej przedstawiamy kluczowe rozwiązania przewidziane w tej ustawie:

 

1. Wsparcie dla przedsiębiorców z Agencji Rozwoju Przemysłu

 • możliwość otrzymania wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na utrzymanie płynności finansowej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii oraz kolejne 12 miesięcy (w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu)
 • na wniosek przedsiębiorcy, który ma być rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami
 • informacje ws. naboru wniosków mają zostać opublikowane na stronie www ARP w ciągu 3 dni (https://www.arp-tarcza.pl/).

2. Instrumenty kontroli zasadności przyznania wsparcia

 • uprawnienie dla Ministra Finansów do zlecenia Krajowej Izbie Rozliczeniowej analiz w zakresie skutków zachodzących zjawisk gospodarczych oraz ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców
 • przepisy te w praktyce będą mogły stanowić podstawę weryfikacji zasadności przyznania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

3. Zmiany dotyczące dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP (z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2020 r.)

 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie z FGŚP także w przypadku obniżenia wymiaru pracy pracownika o mniej niż 20%
 • objęcie dofinansowaniem z FGŚP pełnego miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń
 • zakaz wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika będzie obejmował okres, na jaki przyznano dofinansowanie
 • poszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wystąpić o dofinansowanie z FGŚP o organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, państwowe osoby prawne oraz zakłady lecznictwa uzdrowiskowego

4. Zmiany dotyczące dofinansowania wynagrodzeń przez starostę (z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2020 r.)

 • objęcie dofinansowaniem przyznanym przez starostę pełnego miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń
 • w przypadku dofinansowania wynagrodzeń przez starostę, obowiązek utrzymania zatrudnienia będzie obejmował okres, na jaki przyznano dofinansowanie

5.Inne zmiany w zakresie dofinansowania dla przedsiębiorców

 • samozatrudniony, który otrzymał wsparcie starosty na dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności, zobowiązany jest prowadzić działalność przez okres, na jaki zostało przyznane dofinansowanie (z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2020 r.)
 • usunięcie limitu przychodu (w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) uprawniającego do otrzymania świadczenia postojowego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy wniosków składanych od 1 kwietnia 2020 r.)
 • możliwość ponownego otrzymania świadczenia postojowego przez zleceniobiorców i samozatrudnionych (maksymalnie trzykrotnie)
 • rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pożyczki od starosty o podmioty niezatrudniające pracowników
 • brak przychodu podatkowego z tytułu umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

6. Zmiany w zakresie stosowania zwolnień z opłacania składek ZUS

 • zwolnienie przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników z obowiązku opłacania 50% składek za okres od 1 marca do dnia 31 maja 2020 r.
 • brak przychodu podatkowego z tytułu skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 • możliwość skorzystania ze zwolnienia dla składek za marzec 2020 r. również wówczas, gdy zostały one już opłacone (poprzez zwrot zapłaconych składek)

7. Zmiany dotyczące obowiązków podatkowych i sprawozdawczych

 • wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r. (dla podatników, ze skróconym rokiem podatkowym)
 • możliwość zachowania statusu podatkowej grupy kapitałowej pomimo niespełnienia warunku rentowności oraz wymogu braku zaległości podatkowych

8. Zmiany w zakresie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obligacjach

 • umożliwienie zdalnego udziału w organach funduszów inwestycyjnych, m. in. zgromadzeniu uczestników w funduszu inwestycyjnym otwartym
 • przedłużenie terminów związanych z opracowaniem i publikacją polityki zaangażowania oraz Informacji o zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji
 • umożliwienie zdalnego udziału w zgromadzeniu obligatariuszy

9. Zmiany dotyczące postępowania upadłościowego

 • wstrzymanie rozpoczęcia oraz zawieszenie rozpoczętego biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii
 • wprowadzenie domniemania, dotyczącego stanu niewypłacalności i powiązania go z zaistnieniem COVID-19
 • brak możliwości udzielenia wsparcia wynikającego ze ustawy przedsiębiorcom, wobec których ogłoszono upadłość oraz otwarto postepowanie restrukturyzacyjne

10. Zmiany dotyczące Kodeksu spółek handlowych

 • wprowadzenie możliwości podejmowania uchwał przez radę nadzorczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej w trybie zdalnym także w przypadkach głosowania tajnego, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu
 • wprowadzenie możliwości dokonania zapisu na akcje w postaci elektronicznej

11. Regulacje dotyczące odbioru pism pocztowych

 • odstąpienie od stosowania zasady domniemania doręczenia w przypadku nieodebrania pisma w terminie (z pewnymi wyjątkami)

20 kwietnia 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną