Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w gronie liderów w 20. Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita

ALTO w gronie liderów w 20. Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

Polski Ład 2.0: Co się zmienia dla pracowników i samozatrudnionych

Polski Ład 2.0: Co się zmienia dla pracowników i samozatrudnionych

13 września 2021

[ALERT ALTO]: Polski Ład – proponowane zmiany po konsultacjach społecznych

alert

Projekt wraz z uzasadnieniem został przekazany do Sejmu.

Zmiany zaprezentowane w ramach pierwotnego projektu omówiliśmy w alercie ALTO z dnia 28 lipca br. 

Poniżej przedstawiamy natomiast najważniejsze propozycje zmian po konsultacjach społecznych.


[PIT]

 1. Dalsze zmiany dot. składki zdrowotnej

 Zgodnie z nowym projektem ustawy zaproponowano następujące modyfikacje w przypadku:

a) B2B opodatkowane liniowo:

 • stawka 4,9% (od dochodu) od 2022 r.

b) B2B na ryczałcie ewidencjonowanym:

 • stawka ok. 305 zł dla podatników o przychodzie do 60 000 zł rocznie (zamiast proponowanych 9%),
 • stawka ok. 508 zł przy przychodach między 60 001 zł a 300 000 zł,
 • stawka 916 zł przy przychodach powyżej kwoty 300 001 zł.

[CIT]

 1. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego oraz likwidacja limitu kosztów usług niematerialnych (15e ustawy o CIT)
 • Nowy podatek ma objąć:
  a) spółki z o.o.,
  b) spółki akcyjne oraz
  c) podatkowe grupy kapitałowe,

– które w danym roku poniosły stratę z działalności operacyjnej albo udział osiągniętego dochodu z ich działalności operacyjnej w przychodach był nie większy niż 1%.

 • Wyłączone z opodatkowania będą m.in.
  a) podmioty rozpoczynające działalność (w tym start-upy),
  b) przedsiębiorstwa finansowe,
  c) podatnicy o prostej strukturze udziałowej oraz
  d) podmioty w trudnej sytuacji gospodarczej (takie, które zanotowały spadek przychodów o minimum 30% w stosunku do poprzedniego roku).
 • Podatek wyniesie 10% x (4% przychodów + wydatki nadmiarowe).
 • Wydatki nadmiarowe to m.in. koszty finansowania dłużnego oraz wartość podatku odroczonego wynikającego z ujawnienia niezamortyzowanych WNiP.
 • Do wydatków nadmiarowych zaliczymy również koszty usług niematerialnych, które do tej pory podlegały wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e. Ustawodawca zdecydował się na rezygnację z dalszego funkcjonowania w przepisach ustawy CIT tego limitu.
 • Ponadto projekt ustawy przewiduje również możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania:
  a) darowizn oraz
  b) dochodów zwolnionych w ramach działania w SSE lub PSI.
 • Minimalny podatek dochodowy podatnicy będą mogli odliczać w kolejnych latach podatkowych od podatku obliczonego na zasadach ogólnych.

 

 1. Modyfikacja definicji miejsca zarządu dla potrzeb ustalenia rezydencji podatkowej
 • Nowa definicja miejsca zarządu przewiduje, że podatnik ma zarząd na terytorium Polski, między innymi, gdy jego bieżące sprawy są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły.
 • Katalog otwarty tytułów prawnych, na podstawie których możliwe jest prowadzenie bieżących spraw podatnika.

 

 1. Modyfikacja przepisów dotyczących ukrytej dywidendy
 • Koszty stanowią ukrytą dywidendę podlegającą wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zostanie spełniona jedna z następujących przesłanek:
  a) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku;
  b) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem;
  c) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.
 • Jednocześnie przesłanki z pkt b) i c) nie będą spełnione w sytuacji, kiedy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

 

 1. Ograniczenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych elektronicznie
 • Przewidziany w pierwotnym projekcie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania do organów podatkowych w formie elektronicznej nie będzie dotyczyć podatników zwolnionych z CIT podmiotowo.

 

 1. Ulga B+R – zmiany dla dużych podmiotów o statusie CBR
 • Zgodnie z najnowszym projektem, podmioty nieposiadające statusu MŚP, posiadające jednocześnie status Centrum Badawczo-Rozwojowego, podobnie jak w ramach obecnie obowiązujących przepisów, będą mogły odliczyć jedynie 100% kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (tak jak podmioty bez statusu CBR).
 • Zrezygnowano zatem z propozycji poprzedniego projektu, aby wspomniane podmioty mogły rozliczyć 200% ww. kosztów.

 

 1. Ulga na prototypy
 • Wydłużono z 2 do 6 lat okres, w którym ulga na prototypy może zostać wykorzystana, w przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

 

7. Zmiany w estońskim CIT – zmiana stawek CIT

● Obniżenie stawki ryczałtu z 15 do 10%
dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, oraz
● Obniżenie stawki ryczałtu dla pozostałych podatników niż wskazani w punkcie 1 powyżej z 25 do 20% niezależnie od spełnienia warunku poniesienia nakładów inwestycyjnych w odpowiedniej wysokości celem skorzystania z niższej stawki.

 

8. Doprecyzowanie regulacji WHT

 • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela poprzez określenie, że przy ocenie czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.
 • Obowiązek przedstawiania dokumentów wymaganych w ramach procedury WHT refund będzie obowiązywał tylko, gdy obowiązek ten wynika z odrębnych regulacji (ustawa, umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).
 • Oświadczenie płatnika składane w ramach mechanizmu relief at source, będzie mogło zostać podpisane przez kierownika jednostki, a w przypadku gdy podmiotem kieruje organ wieloosobowy – jedna osoba upoważniona przez ten organ.
 • Oświadczenie składane w ramach wniosku o zwrot WHT w zakresie braku wiedzy płatnika o okolicznościach wykluczających zastosowanie preferencji podatkowych będzie mogło zostać złożone jednokrotnie w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł.
 • W przypadku braku wątpliwości co do stanu faktycznego, płatnik będzie mógł posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej.
 • Opinie o stosowaniu zwolnienia wydane do dnia 31 grudnia 2021 r. będą obowiązywać do 1 stycznia 2025 r.

[VAT]

 1. Rozszerzenie definicji powiązań finansowych członków grup VAT.
 • Zgodnie z proponowanymi zmianami, aby uznać podmioty za powiązane finansowo, jeden z podatników wchodzących w skład grupy musi posiadać:
  a) bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub
  b) ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub
  c) ponad 50% prawa do udziału w zysku każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

 

Proponowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


13 września 2021

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

18 listopada 2022

Strategia podatkowa w 2022 r. – last call!

Przypominamy, że do końca 2022 r. spółki o przychodach > 50 mln EUR mają obowiązek sporządzenia i publikacji drugiej w historii...

Czytaj dalej
Strategia podatkowa w 2022 r. – last call!

Podatki

14 listopada 2022

[WEBCAST ALTO]: System zarządzania funkcją podatkową - dobre praktyki rynkowe i oczekiwania organów

W ostatnich latach znacząco zwiększyła się liczba obowiązków typu „tax compliance”. Wprowadzone zostały obowiązki m.in. dochow...

Czytaj dalej
[WEBCAST ALTO]: System zarządzania funkcją podatkową - dobre praktyki rynkowe i oczekiwania organów
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną