Wróć

Alerty

[ALERT ALTO LEGAL]: Tarcza 4.0. – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

23 czerwca 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, określany jako Tarcza 4.0. Wprowadza ona między innymi procedurę udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Poniżej przedstawiamy Państwu omówienie wprowadzonych regulacji.

I.  ZASADY OGÓLNE

a.  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych są stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19,

b.  dopłaty stosuje się do kredytów udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,

c.  dopłaty stosuje się do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytów zawartych:

 • od dnia wejścia w życie Tarczy 4.0.,
 • przed dniem wejścia w życie Tarczy 4.0., jeżeli umowy kredytu zostaną dostosowane do warunków określonych w Tarczy 4.0.,

d.  dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu  przepisów o podatku PIT oraz CIT,

II.ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW Z DOPŁATAMI

a.  o udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata, może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • na dzień 31 grudnia 2019 roku nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych,
 • wykonuje na terytorium RP działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r., w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19,
 • nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy,
 • utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z  konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

b.  umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r.,

c.  wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą, przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytów z dopłatami.

III.WARUNKI DOPŁAT

a.  kredytów z dopłatami udziela bank, który zawarł z BGK umowę o współpracy. BGK publikuje na swojej stronie internetowej listę banków udzielających kredytów z dopłatami,

b.  dopłaty są wypłacane w okresach miesięcznych zbiorczo w odniesieniu do wszystkich umów kredytu z dopłatami zawartych przez bank. Dopłaty są wypłacane na okres  nie dłuższy, niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą,

c.  oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane jest według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank,

d.  dopłata stanowi:

 • część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku:
  • mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia UE 651/2014 – 2 punktom procentowym,
  • innego przedsiębiorcy, niż wymienionego powyżej – 1 punktowi procentowemu
 • całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości określonej powyżej, dla danej kategorii przedsiębiorców

e.  przedsiębiorca spłaca część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania, o którym mowa w pkt c) i kwotą dopłaty, o której mowa w pkt d),

f.  dopłata jest wypłacana, jeżeli przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału kredytu oraz odsetek, o których mowa w pkt e),

g.  dopłaty są wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania, bankom, które zawarły z BGK umowę o współpracy,

h.  dopłaty stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w art.107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu UE,

i.  pomoc w formie dopłat może być łączona z pomocą de minimis oraz pomocą publiczną w formie gwarancji.

j.  na ten moment, BGK nie opublikował listy banków udzielających kredytów z dopłatami.

 

Powyższe regulacje weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 roku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.