Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

RZUCAMY ŚWIATŁO NA PODATKI

WYDANIE VI-VIII.2023 r.:


ZUS
 

 

PIT

 

Praca zdalna

 

VAT

 

KSeF

 

 


ZUS 

Mały ZUS Plus zostaje wydłużony

Od 1 sierpnia 2023 r., za sprawą wejścia w życie ustawy w sprawie Małego ZUS-u Plus, o kolejne 12 miesięcy został wydłużony okres, w którym przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Aby móc skorzystać z dodatkowej ulgi, podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok oraz nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Poprzez wydłużenie okresu możliwości korzystania z ulgi Małego ZUS Plus, przedsiębiorcy korzystający z ulgi w składkach na ubezpieczenia społeczne zyskali możliwość skorzystania z tego rozwiązania łącznie przez 48 miesięcy.

Podwyższenie kwoty na finansowanie przez pracodawców posiłków pracowniczych

Z początkiem września 2023 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W wyniku wprowadzonych zmian, podwyższeniu uległa wartość zwolnienia ze składek ZUS finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. Tym samym, aktualnie limit zwolnienia z ZUS dla posiłków dla pracowników wynosi 450 zł.

 

 


PIT

Zmiany w PIT od 1 lipca 2023 roku

Warto przypomnieć, że z dniem 1 lipca 2023 roku weszły w życie istotne zmiany w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniżej przedstawiamy jedne z ważniejszych:

  • Po zmianie w konstrukcji ulgi prorodzinnej, rodzice i opiekunowie dziecka z niepełnosprawnością skorzystają z ulgi bez względu na osiągane przez nich dochody. Wcześniej, ograniczenie wykluczające możliwość korzystania z ulgi dotyczyło rodziców i opiekunów, których dochody przekraczały 112 tysięcy w przypadku małżonków i 56 tysięcy dla osób niebędących w związku małżeńskim. Po zmianie limity, stanowiące granicę dopuszczalności skorzystania z ulgi zostały zniesione.
  • Od 1 lipca 2023 r. małżonkowie otrzymujący dochodu z najmu, z którego rozliczają się wspólnie, będą mogli korzystać z niższej stawki podatkowej – 8,5%, jeśli uzyskany dochód w ciągu roku nie przekroczy 200 tysięcy złotych. Do tej pory limit ten wynosił 100 tysięcy.
  • Zmiany podatkowe dotknęły także ulgi rehabilitacyjnej. Od 1 lipca, z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać wszystkie osoby wymienione w grupie 1 w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że z ulgi będą mogli skorzystać między innymi dziadkowie osoby niepełnosprawnej, którzy taką osobą się opiekują.

Zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości rozliczania straty podatkowej przy kalkulacji daniny solidarnościowej

Do tej pory w objaśnieniach podatkowych można było znaleźć informację o braku możliwości rozliczenia straty podatkowej przy kalkulacji daniny solidarnościowej.

W odpowiedzi na interpelację poselską z 27 lipca 2023 r., MF zmienia podejście, informując, że uwzględnienie strat z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej jest możliwe.

Zapowiedziane zostało również uzupełnienie objaśnień podatkowych z dnia 28 sierpnia 2019 r., dotyczących stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie PIT, o kwestię możliwości uwzględnienia strat z lat ubiegłych przy obliczeniu podstawy daniny solidarnościowej.

Prezes firmy nie zawsze może być prezesem i jednocześnie świadczyć na jej rzecz usługi jako przedsiębiorca

Od jakiegoś czasu spotykane są odmowy wydania interpretacji indywidualnych przez organy skarbowe w przypadku gdy występuje o nie prezes firmy, który jednocześnie chce świadczyć na jej rzecz usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wnioskodawcy chcą potwierdzić czy w przypadku gdy są prezesami spółek, mogą jednocześnie świadczyć na jej rzecz usługi specjalistyczne opodatkowane ryczałtem.

Część organów uważa, że prawdziwym celem takich zabiegów jest osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania może być sztuczny i tym samym odmawia wydania interpretacji.

Stanowiska te mogą po części wynikać z wydanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej opinii z 22 sierpnia 2022 r., z której wynika, że takie działania mogą stanowić próbę nadużycia prawa, a niektóre stany faktyczne uzasadniają przyjęcie wniosku, że prowadzi to do uzyskania korzyści podatkowych na kilku płaszczyznach, polegających na:

  • Możliwości przyjęcia przez Spółkę, że koszty wynagrodzenia za usługi specjalistyczne są kosztami uzyskania przychodu tej Spółki i tym samym zmniejszyć podstawę do opodatkowania,
  • Fakcie, że prezes zarządu i właściciel przedsiębiorstwa, który świadczy usługi może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania ryczałtem, które daje możliwość opodatkowania niższą stawką, aniżeli dochód z wypłaconej dywidendy wobec której ma zastosowanie stawka 19%.

Reforma Exit tax odroczona na kolejne 2 lata

Po raz kolejny został odroczony termin poboru Exit tax – przynajmniej do końca 2025 roku. Tak wynika z przedstawionego przez Ministra Finansów rozporządzenia.

Z założenia ma to dać więcej czasu ustawodawcy na przygotowanie odpowiednich przepisów, które będą w zgodzie z europejskimi przepisami. Dotychczasowe polskie przepisy zostały skutecznie podważone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, że są one niezgodne z podstawową zasadą UE – jaką jest zasada swobody przepływu kapitału.

 

 


Praca zdalna

Stosowanie podwyższonych kosztów przychodu określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT przez pracowników wykonujących pracę zdalną jest możliwe

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka wskazała, że zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę, którzy świadczą pracę zdalną w pełnym zakresie lub w modelu hybrydowym (tj. łącząc pracę zdalną z miejsca zamieszkania oraz z siedziby pracodawcy).

Spółka powzięła wątpliwość, czy pracownicy świadcząc pracę zdalną całkowicie lub częściowo spod adresu zamieszkania mają prawo do podwyższonych kosztów pracowniczych (art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT). Zdaniem Spółki, tacy pracownicy świadczący pracę zdalną całkowicie lub częściowo spod adresu zamieszkania powinni mieć prawo do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadniając swoje stanowisko, Spółka odwołała się m.in. do stanowiska ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów z czasu trwania pandemii COVID-19 zgodnie z którym, niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy, pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu. Spółka wskazała również, że w informacji MF przekazanej do mediów na zapytania dziennikarzy z dnia 17 marca 2023 r. (ID 535388) resort potwierdził, że podwyższone koszty uzyskania przychodów przysługują pracowników również w przypadku wykonywania pracy zdalnej, o której mowa w znowelizowanym KP.  Organ zgodził się ze stanowiskiem Spółki, tym samym potwierdzając, że jej pracownik świadcząc pracę pod adresem zamieszkania ma prawo do tzw. podwyższonych kosztów pracowniczych.

Jest to kolejna interpretacja indywidualna wydana po wprowadzeniu pracy zdalnej do KP. Pracodawcy często nie są pewni, czy dobrze dokonują interpretacji przepisów ustawy o PIT w zakresie wyliczania wynagrodzeń dla pracowników, którzy świadczą pracę zdalną.  W związku z tym, stanowisko fiskusa stanowi niejednokrotnie znaczące wyjaśnienie kwestii związanych z wykonywaniem przez pracowników pracy zdalnej oraz prawidłowości wyliczenia ich wynagrodzenia.

 

 


VAT

Slim VAT 3 – wprowadzenie istotnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług

Nowe przepisy modyfikują zasady stosowania kursów walut dla faktur korygujących, dostosowują warunki wystawiania e-paragonów oraz ułatwiają prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Slim VAT 3 to jeden z najnowszych pakietów podatkowych, który wprowadził istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług.

Prostsze ewidencjonowanie

Od 1 lipca prowadzenie ewidencji sprzedaży stało się prostsze dla podatników stosujących kasy rejestrujące. Dotychczas podatnicy ci byli zobligowani do drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Pakiet Slim VAT 3 zmienił tę regułę. Podatnicy mają możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, m.in. raportów fiskalnych, ale także dokumentów niefiskalnych. Wyjątek od tej zasady stanowią paragony oraz faktury, które nie są przesyłane w postaci elektronicznej.

Elektroniczne dokumenty sprzedaży

Opisana wyżej zmiana ma poniekąd związek z dostosowaniem przepisów do e-paragonów.

Już od 15 września br. Slim VAT 3 wprowadzi jeszcze jedną zmianę. Nowe przepisy umożliwią wystawienie dokumentu – paragonu lub faktury w postaci elektronicznej – za zgodą nabywcy, przez przesłanie go w uzgodniony z nim sposób. Dodatkowo w przypadku wystawienia e-paragonu nie będzie konieczności podawania danych osobowych nabywcy.

Wystawienie tzw. e-paragonu będzie możliwe przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

Dodatkowo Slim VAT 3 wprowadził jeszcze jedno ułatwienie dotyczące e-paragonów, które obowiązuje już od 1 lipca. Dotychczas, w przypadku gdy faktura dotyczyła sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik miał obowiązek do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Analogiczna sytuacja występowała w przypadku wystawiania faktur w formie elektronicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik może alternatywnie zamiast paragonu dołączyć do dokumentacji numer paragonu oraz unikatowy numer kasy rejestrującej, znajdujący się na e-paragonie.

Przeliczenie na złote

Slim VAT 3 wprowadził również długo wyczekiwane zmiany w zasadach dotyczących stosowania kursu walut dla wystawianych faktur korygujących w walucie obcej. Dotychczas przepisy nie regulowały tej kwestii, mimo że było to istotne zagadnienie dla sporej grupy podatników.

Od 1 lipca, poprzez dodanie do ustawy o VAT art. 31b ust., w końcu doprecyzowano, że w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej uległy zmianie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą.

Konkludując, wprowadzono generalną zasadę, według której korekta w VAT będzie rozliczania przy zastosowaniu kursu historycznego, tj. zastosowanego na fakturze pierwotnej.

Od reguły tej wprowadzono jednak dwa wyjątki. Dotyczą one wystawiania faktur korygujących in minus, ale nie wszystkich. Ustawodawca w art. 31b ust. 2 i 3 ustawy o VAT wskazał wprost, że odstępstwo dotyczy jedynie przypadku udzielenia opustu lub obniżki ceny, przy jednoczesnym spełnieniu innych warunków.

Jednym z nich jest przypadek, gdy podatnik zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT zdecyduje się na wystawienie zbiorczej faktury korygującej z tytułu udzielenia opustu lub obniżki ceny. W takiej sytuacji będzie miał prawo zastosować jeden zbiorczy kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Zastosowanie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienie faktury korygującej z tytułu opustu lub obniżki będzie mieć również zastosowanie do faktur korygujących WNT oraz faktur korygujących wystawianych w systemie odwrotnego obciążenia.

WNIOSEK

Jak zatem widzimy, Slim VAT 3 wprowadził wiele zmian, które należy ocenić pozytywnie. Eliminacja obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przy użyciu kas rejestrując online czy doprecyzowanie zasad stosowania kursu walut przy fakturach korygujących wydają się być istotne, a niekiedy wręcz wyczekiwane przez wielu podatników.

 

 


KSeF

To już pewne! Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r.

Dnia 7 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowe e-Faktury i Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od 1 lipca 2024 r. nastanie nowa era fakturowania, mająca na celu skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od VAT.