Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

24 stycznia 2020

Alert prawny – 7 stycznia 2020 r.

alert

Rok 2020 przynosi wiele nowych obowiązków dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Wśród nich znajdują się obowiązki wynikające:

 • ze zmiany w zakresie i sposobie realizacji obowiązków dotyczących zgłaszania danych do rejestru przedsiębiorców KRS;
 • z utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • ze zmiany dotyczącej ewidencjonowania akcji wyemitowanych przez spółkę, a także z obowiązkowej dematerializacji akcji.

Co nowego?

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 • obowiązek prowadzenia strony internetowej spółki i zgłoszenia jej do KRS. Obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
  • PODSTAWA PRAWNA:  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)
 • od marca 2020 roku wszystkie wnioski składane do sądu rejestrowego będą musiały mieć formę elektroniczną, a akta rejestrowe będą prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym.
  • PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398)

 

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

 • 12 kwietnia 2020 roku mija termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) informacji o beneficjentach rzeczywistych. Do tego dnia trzeba dokonać identyfikacji beneficjenta rzeczywistego zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie formie elektronicznej, powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR;
 • zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona do reprezentowania spółki. Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pośrednictwem następującego portalu: link.
  • PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115)

 

REJESTR AKCJONARIUSZY I DEMATERIALIZACJA AKCJI

 • obowiązek uzyskania zgody walnego zgromadzenia w formie uchwały na zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z uprawnionym podmiotem albo na zawarcie umowy o rejestrację akcji z KDPW, w terminie do 30 czerwca 2020 roku;
 • obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy albo zawarcia umowy z KDPW w terminie do 30 czerwca 2020 roku;
 • obowiązek dokonania pięciu wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Pierwsze wezwanie powinno zostać dokonane do dnia 30 czerwca 2020 roku;
 • obowiązek umieszczenia informacji o dokonaniu ww. wezwań na stronie internetowej spółki.
  • PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

 

Skąd wynikają powyższe obowiązki?

 • rok 2020 ma być rokiem przejściowym, przygotowującym spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne do dematerializacji akcji i rozpoczęcia prowadzenia dla tych spółek rejestru akcjonariuszy (chyba, że spółka podejmie decyzję o rejestrowaniu akcji w KDPW);
 • od 1 stycznia 2021 roku wszystkie wyemitowane do tego dnia akcje utracą formę dokumentu;
 • od tego samego dnia jedyną formą ewidencjonowania akcji spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych będzie rejestr akcjonariuszy albo rejestracja w KDPW (co będzie wiązało się z obowiązkowym zapisaniem akcji na rachunku papierów wartościowych w myśl przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi);
 • od tego samego dnia przestanie istnieć konieczność prowadzenia księgi akcyjnej dla akcji imiennych;
 • rejestr akcjonariuszy będzie mógł prowadzić wyłącznie podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – najczęściej dom maklerski.

 

Dlaczego wykonanie tych obowiązków jest tak istotne?

 • w 2020 roku kluczowym dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych powinno być ustalenie prawidłowego składu swojego akcjonariatu, ponieważ od 1 stycznia 2021 roku jedynym źródłem wiedzy spółki o jej akcjonariuszach będzie treść rejestru akcjonariuszy (albo informacja z KDPW). Osoba nieujawniona w rejestrze jako akcjonariusz nie będzie mogła wykonywać praw z akcji (np. głosować na walnym zgromadzeniu, otrzymać dywidendę);
 • istnieje ryzyko, że proces ustalania składu akcjonariuszy może okazać się skomplikowany (prawa z akcji mogły być przenoszone bez wiedzy spółki np. w przypadku spadkobrania, darowizny, sprzedaży, egzekucji);
 • taka sytuacja, jeżeli doprowadzi do ujawnienia nieprawidłowego składu akcjonariuszy w rejestrze, może wiązać się z powstaniem w stosunku do spółki roszczeń prawowitych akcjonariuszy;
 • dodatkowo, niedokonanie wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce lub niezawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo o rejestrację akcji w KDPW zagrożone jest karą grzywny do 20.000 zł.

 

Zachęcamy do kontaktu, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dalszych informacji lub naszym wsparciem w ww. temacie.

24 stycznia 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną