Wróć

Alerty

[ALERT ALTO] Zbliża się ważny termin dla spółek nieruchomościowych i jej wspólników

31 marca 2022 r. upływa termin na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o strukturze właścicielskiej spółek nieruchomościowych.

Autor: Daniel Banach
790 225 399

Poniżej przedstawiamy krótki komentarz dotyczący powyższego obowiązku.

 

Spółka posiadająca status spółki nieruchomościowej

Za spółkę nieruchomościową uznaje się m.in. podmiot:

 • obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, oraz
 • w którym na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowiła bezpośrednio lub pośrednio wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, a wartość tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł, oraz
 • w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) przychody podatkowe z szeroko rozumianych nieruchomości (np. z najmu i sprzedaży nieruchomości) stanowiły co najmniej 60% w ogóle przychodów podatkowych.

 

Podmioty obowiązane do raportowania

 • Spółki nieruchomościowe, oraz
 • będący podatnikami udziałowcy posiadający m.in. udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu.

 

Zakres przekazywanych informacji

 • W przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe, raportowanie obejmie informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, udziały (akcje) w spółkach nieruchomościowych, natomiast
 • podatnicy będący udziałowcami spółek nieruchomościowych przekażą informację o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej.

 

Termin i forma złożenia raportu

 • W przypadku spółki nieruchomościowej będącej podatnikiem podatku dochodowego, informację o strukturze właścicielskiej należy złożyć w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego) spółki nieruchomościowej. W przypadku zatem podatników, których rok podatkowy (obrotowy) pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa już 31 marca 2022 r.
 • Informację składa się w formie elektronicznej.

 

Komentarz ALTO:

 • Dopełnienie powyższego obowiązku będzie w pierwszej kolejności wymagało od spółek prowadzących działalność (bezpośrednio lub pośrednio) na rynku nieruchomości i jej wspólników weryfikacji, czy spółka spełnia kryteria spółki nieruchomościowej. W naszej ocenie, już ten etap może być problematyczny w zależności od struktury aktywów i rodzaju przychodów uzyskiwanych przez tę spółkę.
 • Problematyczne i stąd też czasochłonne może okazać się również gromadzenie informacji podlegających raportowaniu, w szczególności w wielostopniowych strukturach międzynarodowych. 
 • Sytuacji nie ułatwia z pewnością okoliczność, że Ministerstwo Finansów nie przygotowało jeszcze formularza, za pośrednictwem którego będą przekazywane informacje. Nie jest zatem znany stopień szczegółowości danych, które będą przedmiotem raportowania (np. czy spółka nieruchomościowa będzie musiała wskazać numer identyfikacji podatkowej zagranicznego udziałowca).
 • Ponadto, zagraniczny udziałowiec spółki może mieć wątpliwości w zakresie ustalenia, czy jest podatnikiem i stąd spoczywa na nim obowiązek raportowania.
 • Końcowo zwracamy uwagę, że niezłożenie informacji lub wskazanie nieprawdziwych danych może wiązać się z potencjalną odpowiedzialnością karno-skarbową, dlatego też spółki już teraz powinny przystąpić do weryfikacji swojej struktury i gromadzenia danych.

Jak możemy Państwu pomóc?

W ramach wsparcia, możemy w szczególności:

 • zbadać, czy spółka posiada status spółki nieruchomościowej,
 • zweryfikować, czy obowiązek raportowania spoczywa również na wspólnikach,
 • przygotować we współpracy z Państwem komplet informacji, które powinny być objęte raportem.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.