Wróć

Alerty

[ALERT ALTO]: Zapowiadane zmiany w WHT – MF ujawnia w końcu swoje plany

Uprzejmie informujemy, że dziś przeprowadzone zostały pre-konsultacje MF poświęcone zapowiadanej od dawna reformie podatku u źródła („WHT”). Planowana reforma, zgodnie z założeniem miałaby wejść w życie 1 stycznia 2021 r., a sam projekt ustawy wdrażającej reformę miałby zostać opublikowany na przestrzeni najbliższych tygodni.

GŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI, NA KTÓRYCH OPIERAĆ SIĘ MA REFORMA WHT SĄ:

 • istotne zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania nowego reżimu WHT (pay and refund),
 • rozszerzenie zakresu ochrony opinii o stosowaniu preferencyjnego opodatkowania WHT,
 • doprecyzowanie wymogów standardu należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahentów.


PROPOZYCJA ZMIAN ZASAD WHT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

1. Zmiany w definicji rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

 • Usunięcie z definicji pojęć „prawnie lub faktycznie”, które budziły pewne wątpliwości interpretacyjne.

2. Podmiotowe i przedmiotowe zawężenie stosowania mechanizmu WHT refund

 • Mechanizm ma obejmować tylko należności pasywne tj. zwłaszcza odsetki, należności licencyjne oraz dywidendy.
 • Mechanizm WHT refund dotyczyłby wyłącznie płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, z zastrzeżeniem że podmiotem powiązanym nie byłby podmiot „mający faktyczną zdolność do wywierania wpływu na podejmowanie kluczowych decyzji przez drugi podmiot” (jak ma to miejsce w zakresie przepisów dot. TP).

3. Wyłączenie z mechanizmu WHT refund dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów

4. Doprecyzowanie wymogów należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahenta

 • Poza dotychczas funkcjonującymi przesłankami tj. charakterem i skalą działalności prowadzonej przez płatnika WHT, MF proponuje dodać przesłankę powiązania z podatnikiem. W konsekwencji, wyższym standardem należytej staranności powinny być objęte płatności między podmiotami powiązanymi.

5. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia

 • Rozszerzenie zastosowania opinii o stosowaniu zwolnienia również na preferencje wynikające z UPO, w konsekwencji opinia będzie wydawana nie tylko w sytuacji gdy dana płatność będzie zwolniona z WHT, ale również gdy zastosowanie znajdzie obniżona stawka WHT (obecnie opinią mogą być objęte jedynie zwolnienia z WHT przewidziane na podstawie dyrektyw UE).

6.  Zmiana sposobu podpisywania oświadczenia płatnika

 • Możliwość podpisywania oświadczenia płatnika WHT zgodnie z zasadami reprezentacji (jednak jedynie przez członków zarządu – zatem np. prokurent nie będzie uprawniony do złożenia podpisu).

7.  Zmiany w zakresie przepisów Kodeksu karnego skarbowego

 • Zrównanie sankcji w zakresie zatajenia prawdy lub podania nieprawdy w przypadku składania oświadczenia w zakresie WHT z zasadami ogólnymi z KKS.

8.  Przedłużenie okresów obowiązywania dotychczasowych opinii o stosowaniu zwolnienia

 • W stosunku do podmiotów, które do tej pory uzyskały opinie o stosowaniu zwolnienia, MF zamierza przedłużyć okres ochrony o 36 miesięcy od 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowo MF zapowiedziało, że w I połowie 2021 r. sfinalizowane zostaną prace nad objaśnieniami dotyczącymi przepisów o WHT (projekt tych objaśnień został opublikowany już ponad rok temu).

Niezależnie od powyższego, w trakcie dyskusji MF wskazało, że pochyli się nad kwestią stosowania przepisów dot. WHT w transakcjach związanych z obrotem na rynku papierów wartościowych (i specyficznym statusem płatnika podatku jakim jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych).

Będziemy Państwa na bieżąco informować o statusie projektu ustawy o reformie WHT. Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem możliwego wpływu przedstawionych zmian na Państwa działalność, bardzo prosimy o kontakt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.