Zasady przetwarzania danych osobowych przez ALTO w związku z prowadzoną działalnością

 1. Administratorem danych osobowych jest ten podmiot z grupy spółek ALTO (“ALTO”), z którym Użytkownik ma relacje i/lub z którym relacje ma podmiot przekazujący dane, t.j.:

  TAX

  ALTO Tax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000465944, NIP: 5252515019, REGON: 144777949;

  ACCOUNTING

  ALTO Accounting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000601942, NIP: 5272760130, REGON: 36373296300000;

  Księgowość on-line

  Altera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-236), przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855858, NIP: 7010978165, REGON: 38576759400000.

  START-UP

  ALTO Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000596437, NIP: 5272756619, REGON: 36351185400000.

 2. Dane osobowe dostarczone do ALTO są przetwarzane przez ALTO jako administratora danych osobowych wyłącznie w związku z oraz na potrzeby:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną na indywidualne żądanie Użytkownika,
  • wykonywania odpowiednich postanowień umownych, zawartych z klientami ALTO,
  • zapewnienia zgodności ze wszelkimi właściwymi wymogami, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub wymogami dotyczącymi wykonywania zawodu,
  • realizacji żądań i komunikacji ze strony właściwych organów administracji publicznej,
  • obsługi administracyjnej witryny www.altoadvisory.pl, zapewnienia zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizy ryzyka, zarządzania stosunkami z klientami,
  • korzystania z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej,
  • korzystanie z profesjonalnych usług archiwizacji dokumentów (“Cele Przetwarzania”).
 3. Dane osobowe mogą dotyczyć Użytkowników witryny www.altoadvisory.pl, jak również osób nawiązujących kontakt z ALTO za pośrednictwem formularza kontaktowego i/lub osób dokonujących zapisu na subskrypcję newslettera ALTO. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ALTO zostały ujęte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.altoadvisory.pl.
 4. Dla Celów Przetwarzania, o których mowa w ust. 2 powyżej, dane osobowe mogą zostać przekazane do oraz mogą być przetwarzane przez odbiorców danych osobowych (obejmujących administratorów i podmioty przetwarzające), zgodnie ze wskazaniem zawartym w niniejszych Zasadach przetwarzania.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, ALTO oświadcza, iż:
  • w związku z obsługą infrastruktury informatycznej, o której mowa w ust. 2 lit. f powyżej, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania wyspecjalizowanej spółce świadczącej usługi IT oraz obsługi informatycznej, na podstawie stałej umowy o świadczenie usług informatycznych,
  • w związku z korzystaniem z profesjonalnych usług archiwizacji dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. g powyżej, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania wyspecjalizowanej spółce zajmującej się archiwizacją oraz niszczeniem dokumentów, wpisanej do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Powierzenie przetwarzania będzie odbywać się na podstawie stałej umowy przechowywania i świadczenia usług archiwizacyjnych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w ALTO odbywa się zgodnie z zasadami, określonymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) (“RODO”).
 7. Przetwarzanie danych osobowych przez ALTO jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, co stanowi podstawę prawną przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Przekazywanie danych osobowych może obejmować przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednak tylko pod warunkiem, że zostaną spełnione wymogi prawne w zakresie transferów tego typu, określone w obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych.
 9. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez ALTO, będą przechowywane przez okresy czasu wynikających z odpowiednich przepisów prawa w zakresie przedawnienia, regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Korzystając z witryny www.altoadvisory.pl Użytkownik potwierdza, że wszystkie dane osobowe przekazane ALTO zostały zgromadzone zgodnie z prawem, w sposób nie budzący wątpliwości co do uczciwości oraz z zachowaniem zasad przejrzystości.
 11. Osoba, będąca podmiotem danych osobowych ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do ich przenoszenia na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. W razie pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ALTO, możliwy jest kontakt poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: privacy@altoadvisory.pl.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.