Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów – ALTO & Astrafox

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), informujemy, że Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych podanych w przesłanym formularzu zgłoszenia na szkolenie są:

1. ALTO TAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465944, REGON: 144777949, NIP: 5252515019 (dalej jako „ALTO” lub „Administrator 1”). Kontakt z Administratorem 1 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@altoadvisory.pl albo w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie, lub pisemnie na adres Administratora; Astrafox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem (02-826) Warszawa, przy ul. Poloneza 93, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193522, REGON: 016263968, NIP: 5252171560 (dalej jako „Astrafox” lub „Administrator 2”) Kontakt z Administratorem 2 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@astrafox.pl albo w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie, lub pisemnie na adres Administratora. Administrator 1 oraz Administrator 2 są łącznie zwani Współadministratorami, a każdy z osobna zwany jest Administratorem.

2. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego Współadministratorów, związanego z zawarciem umowy handlowej wobec:

  • klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą; oraz
  • wyznaczonych przez klienta osób kontaktowych lub osób reprezentujących, w przypadku, gdy stroną umowy jest spółka prawa handlowego.;
  • uczestników szkolenia.

3. Jeżeli prowadzi Pani/Pan jednoosobową działalność gospodarczą, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z podjęciem działań w celu zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Jeżeli został/a Pani/Pan wyznaczona jako osoba kontaktowa, Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) z Administratorem. W tym zakresie, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Administratorowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy.

5. Jeżeli został/a Pani/Pan wyznaczona jako osoba reprezentująca, Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez klienta Administratora, którego Pani/Pan reprezentuje. W tym zakresie, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta oraz jego reprezentantów.

6. Jeżeli został/a Pani/Pan zgłoszona jako uczestnik szkolenia, Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, e-mail oraz telefon zostały udostępnione przez Klienta Administratora, w związku z wykonaniem umowy handlowej łączącej Klienta z Administratorem. W tym zakresie, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu szkoleń swoim pracownikom/współpracownikom i podnoszeniu kompetencji zawodowych pracowników/współpracowników.

7. Niezależnie od pkt 3-6 powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Grupy ALTO oraz Astrafox – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy;
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi, takie jak usługi prawne, księgowe, audytorskie, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak w szczególności instytucje publiczne, w tym w szczególności Urząd Skarbowy. Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom z Grupy ALTO oraz Astrafox. Podstawą udostępnienia danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zarządzaniu bazą kontaktów handlowych.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu złożenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państw niebędących członkami EOG.

11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym żądania kopii danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych w sytuacjach i na warunkach określonych przepisami.

12. W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych;

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w szkoleniu.

15. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.